Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Inovace v rozvoji řízení dopravy s využitím prvků C2X ve statutárním městě Zlíně

V současné době se statutární město Zlín potýká s řadou negativních důsledků z důvodu neexistence nadřazené dopravní sítě. Zejména centrum a širší centrum města je vzhledem ke geografickým poměrům Zlína nadměrně zatěžováno automobilovou dopravou. V minulosti se na zvyšující poptávku reagovalo zvyšováním výkonnosti stávajících dopravních koridorů, a to zejména na úkor centrálních pobytových prostor a na úkor kvality mobility, tedy prostupnosti území pro jiné dopravní systémy. To dnes již, vzhledem k prostorovým možnostem a negativním dopadům na obyvatele a životní prostředí, není možné.

Převážná část silniční dopravy je indukována silnicí I. třídy I/49 procházející ve směru západ-východ centrem města. V rámci projektu „Preference a plošná koordinace“ bylo v letech 2012-2013 na základě tehdejších intenzit přepočítáno dopravní řešení a byla přenastavena mezi řadiči SSZ koordinace. Z důvodu zvýšení dopravních intenzit v jednotlivých směrech dopravy ve Zlíně, je nutné plošně dopravní řešení přepočítat a přenastavit. Rovněž je třeba zmodernizovat dopravní ústřednu a celý dopravní systém přizpůsobit aktuálním potřebám.

Na území statutárního města Zlína je světelně signalizačním zařízením (SSZ) vybaveno celkem 45 křižovatek nebo přechodů, z toho křižovatka Fryštátská-Lázně Kostelec je v provizorním režimu stavebního uspořádání, 4 odsazené přechody pro chodce v rámci řízení křižovatky a 6 samostatných přechodů pro chodce, z nichž je 5 izolovaných. Všechny křižovatky, s výjimkou křižovatek Fryštátská-Lázně Kostelec a Sokolská-CIC centrum (Kaufland) a přechodů 2x Sokolská – přechod Vršava, Nová cesta – přechod Štípa, Štefanikova – přechod Prostřední a Vodní – Bartošova jsou koordinovány v liniovém nebo plošném uspořádání. Plošná koordinace je uplatněna na území širšího centra města.

Inteligentní dopravní systémy na křižovatkách představují moderní přístup k řízení a optimalizaci dopravy na silničních křižovatkách. Tyto systémy využívají pokročilé technologie a informační systémy k efektivnímu řízení toku vozidel a zlepšení celkové bezpečnosti a efektivity dopravy.

Cílem projektu je vybudování Inteligentního dopravního systému (ITS) prostřednictvím implementace prvků C2X na křižovatkách silničních komunikací na území města Zlína, ke zvýšení plynulosti dopravních proudů a snižování zdržení (rozdílů jízdních dob mezi špičkovými a sedlovými hodinami), bez zvyšování fyzické kapacity infrastruktury prostřednictvím optimalizace rychlostí a řízení dopravních proudů na křižovatkách se zohledněním dat o různých druzích dopravy.

Systém bude podporovat data v dopravě a řízení dopravy (SSZ, informační systém, preference MHD, detektory, pasportizace komunikací a značení a dispečink).  Součástí bude vybudování dopravního a informačního centra (DIC), který bude na plynulost a bezpečnost dohlížet. Dispečink bude aktivně komunikovat s ostatními dispečinky ve městě (PČR, MP, HZS, ZZS, DSZO a TS) a veškeré události omezující dopravu, předávat na Národní a dopravní informační centrum (NDIC). Současně v rámci realizace tohoto projektu nejsou plánované žádné represivní prvky.

Celý projekt je dělen na:

 1. Architekturu ITS města Zlín
 2. C2X v systému ITS města Zlína
 3. SSZ, systémy dohledu a sběru dat
 4. DIC Dopravně informační centrum
 5. Přenos informací
 6. Centrální prvek systému

 

V rámci C2X systému bude zajištěna:

 • preference vozidel veřejné dopravy a IZS na SSZ
 • preference vozidel veřejné dopravy v případech zastávky umístěné před křižovatkou se SSZ
 • varování před kolizí s vozidlem veřejné dopravy
 • varování před vozidlem veřejné dopravy v zastávce
 • varování řidičů před blížícím se vozidlem IZS
 • varování před místem zásahu vozidla IZS
 • varování před nebezpečnou lokalitou
 • varování před pracemi na silnici
 • informace o stavu SSZ
 • varování před jízdou na červenou

 

Integrovaný systém řízení dopravy je závislý na sběru a zpracování dat, dispečerském dohledu, řízení provozu a poskytování dopravních informací. Důležitým prvkem je správa systému s integrací telematických zařízení a scénářů řízení provozu na sjednoceném komunikačním rozhraní. Základním cílem těchto systémů je zajistit efektivitu dopravy, zvýšit přepravní výkony a zvýšit bezpečnost všech účastníků provozu. Systémy budou umět adaptivně řídit světelné signalizace na křižovatkách, předpovídat pohyb vozidel a chodců a detekovat a základně analyzovat dopravní data, informace o překážkách provozu, případně povětrnostních podmínkách. Tyto systémy tak budou reagovat pomocí proměnlivého dopravního značení a řízení světelně signalizačních zařízení, a tím přispějí k eliminaci nehod a dopravních kongescí (dopravní zácpa).

Tento projekt je z 85 % financován z dotačního programu OPD3 a 15 % pokryje statutární město Zlín ze svého rozpočtu.

Celkový rozpočet na tento projekt:  226 861 176 Kč

Předpokládaná výše dotace:  150 332 000 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru