Česky

Česky

English

menu
zavřít

Projekty připravované

Stezka pro chodce a cyklisty, propojení UTB – I. segment, Zlín

 

 

 

 

Stručná anotace projektu:

Předmětem projektu je vybudování obousměrné stezky pro chodce a cyklisty se společným provozem v délce cca 260 m a šířce 3,0 - 3,5 m, vč. zřízení vyvýšené křižovatky s přechodem pro chodce a místy pro přecházení. Současně bude provedena rekonstrukce stávající pozemní komunikace, výstavba cca 41 ks parkovacích stání na ploše cca 680 m2. Podél komunikací pro pěší a cyklisty bude osazen nový městský mobiliář (cyklostojany) a vybudováno nové odvodnění zpevněných ploch a veřejné osvětlení. Dále budou jako vyvolaná investice provedeny přeložky a zabezpečení stávajících inženýrských sítí (vodovod, teplovod, kanalizace, sdělovací vedení, kabelové vedení NN) a provedeny sadové úpravy dotčené lokality. Projekt obsahuje velký podíl neuznatelných nákladů – jedná se o rekonstrukci stávající pozemní komunikace a výstavba cca 41 ks parkovacích stání.

 

Globálním cílem je zvýšit podíl na dělbě přepravní práce prostřednictvím vybudování sítě cyklotras, a to jak samostatných stezek, tak i smíšených stezek pro chodce a cyklisty.

Specifickým cílem projektu je zvýšení efektivity a bezpečnosti dopravy a cyklodopravy a zvýšení podílu cyklistické dopravy, a to prostřednictvím vybudování chybějícího úseku cyklistické stezky na sídlišti Jižní Svahy od budovy UTB po I. segment.

 

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

 

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU ve výši 85 %. Projekt je zařazen do seznamu strategických projektů Programového rámce IROP ITI Zlínská aglomerace.

 

 

Celkové předpokládané náklady projektu                                     11 499 981 Kč  

Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP:                            5 217 320 Kč  

Celková předpokládaná výše podpory (EU):                                   4 434 722 Kč

Předpoklad dofinancování IROP:                                                        782 598 Kč

Nezpůsobilé výdaje:                                                                          6 282 661 Kč  

 

 

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru