Česky

Česky

English

menu
zavřít

Životní prostředí a zemědělství

Ochrana přírody, krajiny a zemědělského půdního fondu

Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy

„Regenerace ploch lokálního ÚSES pod sídlištěm Jižní Svahy" je projekt dotovaný z Operačního programu životní prostředí (registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004991). Celkové náklady na realizaci projektu včetně veškeré související, zejména projektové přípravy, jsou 6.362.866,60, celková výše dotace pak 4.054.230,95 Kč. Zahájení realizace projektu proběhlo k 18. 1. 2018. Ukončení realizace projektu bude ke 31. 12. 2021. Během roku 2018 bude probíhat gró akce. Do konce března 2018 bude probíhat kácení dřevin, které z velké části zahrnují invazní dřeviny jako je javor jasanolistý či trnovník akát a nálet z těchto invazních nebo expanzních dřevin v podrostu, a řeší provozně nebezpečné dřeviny v blízkosti chodníků, které není možné vzhledem k jejich stavu na stanovišti dlouhodobě udržet a stabilizovat. Orgán ochrany přírody vydal povolení ke kácení těchto dřevin a to bylo nedílnou přílohou k získání dotace. Dále budou v průběhu roku probíhat ošetření dřevin certifikovanými arboristy včetně instalace vazeb v korunách stromů v blízkosti chodníků, kde je možno zajistit bezpečnost tímto způsobem. Práce probíhají co nejvíce šetrně. I vzhledem ke ztíženému přístupu a velkým svahům se dřevo z velké části stahuje koňmo bez využití traktorů apod. Realizaci ukončí v roce 2018 založení trávníků a druhově pestré výsadby z našich původních dřevin. Do konce roku 2021 pak bude probíhat intenzívnější péče a údržba o toto území. Dále už bude území udržováno extenzívně.

Předmětem projektu je regenerace ploch územního systému ekologické stability a navazujících ploch zeleně v intravilánu města Zlína. Cílem projektu je právě zvýšit ekologickou stabilitu území zlepšením funkčního stavu biocenter a biokoridorů územního systému ekologické stability. Navrhovaná opatření usměrňují "řízenou sukcesí" fungující stávající plochy, obnovují zarůstající plochy a vytváří nové plochy pro biotu i prostor pro poznání a inspiraci občanů města. Opatření zabezpečí větší diverzifikace území s obnovou segmentů lučních porostů, vzniknou nové rozvolněné prostory s druhově pestrým trávníkem se solitérní zelení. Tyto otevřené prostory vytvoří podmínky pro značnou část bioty včetně zjištěných zvláště chráněných druhů. Pro podporu druhů jsou průběžně řešeným územím navrženy rovněž prvky jako suché kamenné zídky a broukoviště. Některé hodnotnější segmenty bez bezprostřední návaznosti na chodníky se ponechávají samovolnému vývoji bez jakýchkoliv zásahů. V otevřené krajině by možná bylo přínosné ponechat celý takový „divoký" porost svému osudu a sukcesi přirozenou cestu, je však nutno si uvědomit, že projekt musí zohlednit urbánní specifika prostoru (průchod občanů po chodnících, vazba kriminality na krytové možnosti náletových ploch, další funkce zeleně jako izolační, hygienická aj. funkce). V žádném případě není účelem projektu přeměna plochy na parkovou úpravu s intenzívní údržbou, ale naopak je cílem ekologické funkce území podpořit. Z počátku se bude zásah jevit jako výrazný, po několika letech zde však vznikne z pohledu ochrany přírody hodnotný druhově pestrý komplex z velké části se zapojenou zelení.

Řešené území:

V roce 2016 zde byl proveden podrobný biologický průzkum. V některých segmentech byly nalezeny tyto zvláště chráněné druhy (a samozřejmě velké množství neméně významných obecně chráněných druhů):
Hmyz: roháč obecný, mravenci rodu Formica, otakárek ovocný, střevlíci Brachinus sp., střevlíci Carabus scheidleri, Carabus ullrichi a nosorožík kapucínek.
Plazi: ještěrka obecná
Ptáci: ťuhýk obecný
Savci: veverka obecná.
Z množství rostlin zde nebyl mimo cílené výsadby dřínu obecného a tisu červeného zjištěn žádný zvláště chráněný druh.

Biologické posouzení z roku 2016 doporučuje území strukturovat s cílem větší diferenciace a tedy i vyšší biodiverzity, což projekt reflektuje. U hmyzu obecně platí, že největší biodiverzita v podmínkách pahorkatin mají rozvolněné lesy, staré sady a pařeziny, případně střední les (Konvička et al., 2004). Význačné stromy (bývalé výstavky, zejména duby), staré ovocné stromy včetně ořešáků je nutné ponechat do fyzického rozpadu (mimo sousedství cest a pěšin), neboť vytvářejí hojně mrtvého dřeva a dutin, na které jsou vázáni různé vzácné a chráněné druhy hmyzu, ptáků a savců. Rozvolněné plochy (louky s výstavky) slouží jako biotop i stepním druhům, vyžadující vyšší stupeň osvětlení. Dutiny mohou sloužit jako úkryty pro různé druhy netopýrů a vytvářet hnízdní prostředí pro některé ptáky vyžadující dutiny jako je např. krutihlav obecný nebo vzácnější druhy datlovitých, např. strakapoud prostřední. V určitých segmentech budou vzhledem k biodiverzitě obnoveny sady či jejich fragmenty s kontinuálním nahrazováním odumřelých stromů novou výsadbou, aby došlo k žádoucímu udržení biotopů pro ohrožené druhy, např. bude obnoven cenný starý hrušňový sad v lokalitě u Niv. V segmentech bez zásahu bude ponecháno mrtvé dřevo, neboť vytváří unikátní biotop pro mnoho druhů. Z hlediska dřevinné skladky je nutná likvidace invazních druhů a podpora veškerých domácích dřevin.

Potenciál území je z hlediska biodiverzity mimořádně veliký, jedná se o unikátní pás zeleně ve velkém městě, který místy vykazuje charakteristiky divočiny a takto je s ním v rámci projektu nakládáno. Strukturované zásahy ukážou různé ekosystémy a biotopy a do budoucna biologickou hodnotu území zvýší a přispějí rovněž k větší povědomosti občanů o ekologii.

Reportáž z kácení: http://www.zlin.eu/tv-zlin-reportaze-regenerace-zelene-pod-jiznimi-svahy-aktuality-4170.html

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Dokumenty ke stažení ze složky Projektová dokumentace ke stažení

Příloha č. D3 - INVENTARIZACE DŘEVIN

4.02MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Příloha č. D4 - BIOLOGICKÉ POSOUZENÍ

1.21MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

V4 členění území

1.47MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Krajinářská studie Jaroslavické paseky (LÖW & spol. s r.o., 2015)

Krajinářská studie Jaroslavické paseky

4.81MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Krajinářská studie Jaroslavické paseky - fotopříloha

6.62MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Studie sídel v krajině na území ORP Zlín (LÖW & spol. s r.o.)

Studie sídel v krajině na území ORP Zlín (úvod)

0.16MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Urbanisticko – architektonický manuál ke studiím sídel v krajině na území ORP Zlín

23.65MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Vyhodnocení hnízdní sezóny v budkách městských parků a lesů Zlín

Hnízdní sezóna 2006

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hnízdní sezóna 2007

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hnízdní sezóna 2008

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Hnízdní sezóna 2009

0.04MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sykorniky a sovníky 2010

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sykorniky a sovníky 2011

0.18MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Sykorniky a sovníky 2012

0.14MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Dokumenty ke stažení ze složky Dokumenty ke stažení

Ochrana ptactva na hradě Malenovice

0.78MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Ptáci Zboženských rybníků

0.03MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Informace pro starosty samostatných obcí v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu

Ochrana ZPF

Ochrana zemědělského půdního fondu je řešena zákonem č. 334/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů (č. 10/1993 Sb., 98/1999 Sb., 132/2000 Sb., 76/2002 Sb., 320/2002 Sb.) a prováděcí vyhláškou č. 13/1994 Sb.
Kompetence odboru životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína jako pověřeného orgánu státní správy s rozšířenou působností v této oblasti upravují § 14 a 15 citovaného zákona a jsou následující:

  • rozhoduje v pochybnostech o tom, že jde o součást zemědělského půdního fondu 
  • ukládá změny kultury zemědělské půdy
  • uděluje souhlas ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu
  • ukládá odstranění závad zjištěných při dozorové a kontrolní činnosti
  • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin
  • uděluje souhlas k návrhům regulačních plánů a k návrhům územně plánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce
  • uděluje souhlas k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností
  • uděluje souhlas k odnětí půdy ze ZPF, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha
  • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
  • ukládá pokuty

Oplocování pozemků ve volné krajině

Odbor životního prostředí a zemědělství zaznamenal v poslední době nárůst oplocování pozemků a dalších staveb ve volné krajině (tzn. mimo zastavitelné plochy dle platných územních plánů, často i mimo intravilán obcí). Orgán ochrany přírody upozorňuje, že k oplocování volné krajiny a dalším stavbám mimo zastavitelné plochy je vždy nutné získat souhlas orgánu ochrany přírody k zásahu do krajinného rázu, který se uděluje v rámci koordinovaného závazného stanoviska nebo samostatně (formulář ke stažení http://www.zlin.eu/oddeleni-ochrany-prirody-a-zemedelstvi-cl-1402.html ).

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být dle § 12 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody) prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. Oplocení způsobuje fragmentaci krajiny, která negativně ovlivňuje charakter krajiny, tzn. ovlivňuje ve volné krajině vždy minimálně harmonické měřítko a vztahy. K umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody (§ 12, odst. 2). K vydání tohoto souhlasu je dle § 77 odst. 1 písm. j) příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Krajinný ráz je vytvářen a charakterizován souborem typických přírodních a člověkem vytvářených znaků, které jsou lidmi vnímány a určitý prostor pro ně identifikují. Typické znaky krajinného rázu jsou vytvářeny přírodními podmínkami území a krajinotvornými způsoby využívání území. Různá míra zachovalosti typických znaků určuje míru zachovalosti krajinného rázu v jednotlivých částech krajiny. Pro stanovení, jak je krajinný ráz dochován v hodnoceném místě, slouží porovnání, jak reprezentativně jsou typické znaky dané oblasti v daném místě dochovány a jakou má tedy místo z hlediska krajinného rázu hodnotu. Každou takovou stavbu ve volné krajině je tedy nutné posoudit samostatně.

Likvidace invazních druhů rostlin

Odbor životního prostředí a zemědělství Magistrátu města Zlína žádá všechny starosty obcí na správním území města Zlína o spolupráci v oblasti likvidace invazních druhů rostlin. Jedná se především o hybridy křídlatky, které vznikly křížením křídlatky japonské a sachalinské. Je to nepůvodní rostlinný druh, z čeledi rdesnovitých, který se do Evropy dostal přibližně v 19. století. V přírodě se rozšířil natolik, že svými neproniknutelnými porosty vytláčí naši původní vegetaci a v posledních letech se začal nekontrolovatelně rozmnožovat. Vyskytuje se na březích vodotečí, skládkách, rumištích, v okolí cest apod. Z hlediska působení na zdraví člověka jsou tyto rostliny neškodné. Tato rostlina se v našich podmínkách rozmnožuje vegetativně, zejména transportem odlomených oddenků. Rozšiřování semeny je omezené.

Z používaných způsobů hubení se na základě praktických zkušeností nejvíce osvědčil chemický zásah v kombinaci s mechanickým zásahem. Účinným herbicidem je Roundup Biaktiv.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru