Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor životního prostředí a zemědělství

Adresa

Zarámí 4421
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Vladimíra Pavlovová, Ing., MBA
tel.: 577 630 950
e-mail: vladimirapavlovova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Radek Klepal, Ing.
tel.: 577 630 954
e-mail: radekklepal@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru Magistrátu města Zlína

Související odkazy

Činnosti odboru

Odbor životního prostředí a zemědělství je orgánem státní správy na úseku vodního hospodářství (zák. č. 254/2001 Sb. a zák. č. 274/2001 Sb.), odpadového hospodářství (zák. č. 541/2020 Sb.), ochrany ovzduší (zák. č. 201/2012 Sb.), ochrany zemědělského půdního fondu (zák. č. 334/1992 Sb.), ochrany zvířat (zák. č. 246/1992 Sb.), rostlinolékařské péče (zák.č. 326/2004 Sb.) a ochrany přírody a krajiny (zák. č. 114/1992 Sb.), vše v platném znění. V daných oblastech plní i úkoly uložené Zastupitelstvem města Zlína a Radou města Zlína v rámci samostatné působnosti obce.

Zajišťuje vydávání koordinovaných stanovisek k územním plánům a koordinovaných závazných stanovisek ke stavebním záměrům podle zákona č. 183/2006 Sb., zahrnující požadavky všech dotčených orgánů Magistrátu města Zlína.

Odbor projednává přestupky dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a dle zvláštních zákonů, za použití zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně ukládání trestů.

Odbor zajišťuje koordinaci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblasti životního prostředí, vykonává koncepční činnost na úseku environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty , spolupracuje s organizacemi zajišťujícími environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu na místní, regionální i celorepublikové úrovni, provádí propagační, publikační, informační, poradenskou, metodickou a konzultační činnost v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, zajišťuje ekologickou výchovu a osvětu obyvatelstva, podporuje, iniciuje a koordinuje ekologickou výchovu z hlediska obce s rozšířenou působností v součinnosti s nevládními ekologickými organizacemi, a to v souladu se státním programem environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (schváleno usnesením vlády č. 1048/2000).

Do působnosti odboru patří tyto obecně závazné vyhlášky města Zlína

 • O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích 
 • O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Zlína, včetně nakládání se stavebním odpadem
 • O místním poplatku ze psů
 • O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 • O místním poplatku z pobytu

Do působnosti odboru patří tato Nařízení města Zlína

 • O zřízení a vymezení přírodních památek
 • O zřízení a vymezení přírodního parku Želechovické paseky
 • O zřízení a vymezení přírodní rezervace Bukové hory

Odbor organizačně a administrativně zajišťuje činnost Komise životního prostředí Rady města Zlína společně s Odborem městské zeleně.
Odbor organizačně a administrativně zajišťuje správu Ekofondu společně s Odborem městské zeleně.

Oddělení vodního hospodářství

zejména:

 • vykonává přenesenou působnost v rozsahu svěřeném obcím a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností jako vodoprávní úřad podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění a podle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění,
 • zajišťuje činnost speciálního stavebního úřadu dle zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a ve znění předpisů vydaných k jeho provedení, tj. vydává povolení k vodním dílům, a to v rozsahu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
 • vydává povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,
 • vydává povolení k některým činnostem v záplavových územích, ochranných pásmech a korytech vodních toků,
 • vydává souhlasy k vrtům pro tepelná čerpadla a ke stavbám v záplavových územích a v ochranných pásmech vodních zdrojů,
 • vydává vyjádření ke stavbám a činnostem z hlediska vodohospodářských zájmů,
 • stanovuje ochranná pásma vodních zdrojů a vodních děl,
 • řeší havárie na podzemních či povrchových vodách, řídí práce při zneškodňování havárií, ukládá opatření k nápravě,
 • rozhoduje v pochybnostech o hranicích koryta vodního toku,
 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o vodní dílo,
 • schvaluje provozní a manipulační řády vodních děl,
 • rozhoduje ve věcech technicko-bezpečnostního dohledu na vodních dílech,
 • vydává povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace,
 • upravuje, omezuje, příp. zakazuje obecné nakládání s vodami ve veřejném zájmu nebo povolené nakládání s vodami při mimořádných situacích,
 • provádí vodoprávní dozor,
 • vede vodoprávní evidenci rozhodnutí vodoprávního úřadu,
 • zpracovává vybrané údaje z provozní a majetkové evidence vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, poskytované vlastníky těchto vodních děl, údaje předává Ministerstvu zemědělství České republiky,
 • ukládá povinnost připojit se na kanalizaci,
 • schvaluje kanalizační řády,
 • rozhoduje o povinnosti veřejné služby provozovatele vodovodu nebo kanalizace ve svém správním obvodu,
 • řeší přestupky podle zvláštních předpisů - vodního zákona č. 254/2001 Sb., stavebního zákona č. 183/2006 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a lázeňského zákona č. 164/2001 Sb., s využitím zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, včetně ukládání trestů,
 • zajišťuje posuzování záměrů v oblasti vodního hospodářství, spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje,
 • plní funkci správce toku na svěřených drobných vodních tocích a spolupracuje s odd. ochrany přírody a zemědělství v případě zásahů do břehových porostů, nárokuje finanční prostředky na údržbu,
 • zajišťuje součinnost při pracích na protipovodňové ochraně města v součinnosti s Povodňovou komisí města Zlína,
 • zabezpečuje úkoly při ochraně před povodněmi v územním obvodu obce Zlín a v územním obvodu obce s rozšířenou působností,
 • provádí dokumentační a evidenční práce při povodni,
 • společně s Odborem realizace investičních akcí a Odborem majetkové správy vydává souhlas k napojení domovních ČOV na kanalizaci v majetku a správě města,
 • zajišťuje správu veřejných studní,
 • zajišťuje monitoring kvality vody u sledovaných objektů na území města (prameny, povrchové a odpadní vody)
 • zajišťuje technické podklady pro investice obce na úseku vodního hospodářství (opravy koryt vodních toků, realizace protipovodňových opatření)
 • provádí dohled nad činnostmi zajišťovanými odbornými firmami na úseku údržby vodních toků a vodních ploch,
 • vyřizuje stížnosti a oznámení občanů týkající se problematiky vodního hospodářství, vodovodů a kanalizací,
 • posuzuje projektové dokumentace, koncepce a stavební záměry pro územní a stavební řízení, vydává vyjádření dle § 18 a závazná stanoviska dle § 104 odst. 9 vodního zákona,
 • uplatňuje stanoviska k územním plánům a regulačním plánům obcí ve správním území Magistrátu města Zlína jako obecního úřadu obce s rozšířenou působností (dle § 106 odst. 2 vodního zákona),

Oddělení ochrany přírody a zemědělství

zejména:

 • zodpovídá za koncepci ochrany přírody a krajiny na svěřeném území ve spolupráci s Krajským úřadem Zlínského kraje, pověřenými obcemi a příslušnými odbory Magistrátu města Zlína,
 • vydává rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les,
 • ukládá náhradní výsadby,
 • vyhlašuje památné stromy,
 • posuzuje zdravotní stav dřevin,
 • vyhlašuje a realizuje územní systémy ekologické stability,
 • vyhlašuje a registruje významné krajinné prvky,
 • uděluje souhlas k zásahům do významných krajinných prvků,
 • vede sankční řízení pro porušení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • stanovuje podmínky správcům sítí při zásazích do ochranných pásem vzrostlých stromů v řízeních vedených stavebními úřady či speciálními stavebními úřady,
 • vede výpisy z ústředního seznamu ochrany přírody
 • připravuje nařízení obce dle zmocnění zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění,
 • účastní se procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,
 • rozhoduje v pochybnostech o tom, zda jde o součást zemědělského půdního fondu,
 • ukládá změny kultury zemědělské půdy,
 • uděluje souhlasy ke změně louky nebo pastviny na ornou půdu,
 • ukládá odstranění zjištěných závad v hospodaření na zem. půdě,
 • rozhoduje o tom, že pozemek kontaminovaný škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí nesmí být používán pro výrobu potravin,
 • uděluje souhlas k použití sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků a vedou evidenci jejich použití na pozemcích ve svém správním obvodu
 • uděluje souhlasy k návrhům regulačních plánů a k návrhům územněplánovacích podkladů, které vycházejí ze schválených územních plánů obce,
 • uděluje souhlasy k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, vodních cest a jejich součástí, pokud trasa nepřesahuje správní obvod obce s rozšířenou působností,
 • uděluje souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha,
 • vydává rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu,
 • ukládá pokuty za porušení zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění,
 • ze zákona č. 246/1992 Sb., projednává přestupky na úseku ochrany zvířat, projednává všechny podněty postoupené krajskou veterinární správou
 • v rámci zvláštních opatření ze zákona č. 246/1992 Sb., rozhoduje o uložení zákazu chovu zvířat, ukládá propadnutí týraného zvířete, nařizuje a zajišťuje umístění týraného zvířete do náhradní péče, rozhodnutím nařizujeo opatření ke snížení počtu zvířat včetně jejich usmrcení, nařizuje chovateli pozastavení činnosti, při které dochází k týrání zvířat, a to do doby odstranění závad, rozhoduje o nákladech spojených s umístěním týraného zvířete do náhradní péče a následnou péčí
 • dle ust. § 8 zák. č. 246/1992 Sb.,  eviduje pořádání veřejného vystoupení se zvířaty na území města a v případě nesplnění této povinnosti ukládá pokuty
 • zabezpečuje koordinační a kontrolní funkci příspěvkové organizace Zoologická zahrada a zámek Zlín - Lešná,
 • zajišťuje dle potřeby detekci a deratizaci na území města,
 • ze zákona č. 251/2016 Sb., o přestupcích, v platném znění řeší některé přestupky proti pořádku ve státní správě a proti pořádku v územní samosprávě  a přestupky proti veřejnému pořádku,
 • provádí metodický dohled nad provozem městského Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava,
 • uzavírá smlouvy s obcemi o umístění zvířat nalezených na jejich území v městském Útulku pro zvířata v nouzi Zlín-Vršava,
 • zajišťuje hrazení nákladů spojených s odchytem a karanténováním odchyceného zvířete, pokud není znám jeho majitel,
 • zajišťuje kontrolu a vymáhání plnění a dodržování obecně závazných právních předpisů obce spadajících do působnosti oddělení,
 • ze zákona č.242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství, v platném znění, vydává stanoviska k místu sběru bylin a plodů,
 • ze zákona č.166/1999 Sb., (veterinární zákon) zajišťuje neškodné odstraňování kadáverů v případě, že není znám majitel, vyjadřuje se k odstraňování konfiskátů živočišného původu zahrabáváním,
 • dle ust. § 9 č. 166/1999 Sb. rozhodnutím povoluje konání svodu zvířat
 • má oznamovací povinnost při výskytu nákazy, zveřejňuje a spolupracuje při mimořádných veterinárních opatřeních stanovených ministerstvem,
 • přijímá oznámení o výskytu nebo podezření z výskytu škodlivých organismů a předkládá je rostlinolékařské správě k dalšímu řízení,
 • zajišťuje monitoring a likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů,
 • plní specifické povinnosti na úseku ochrany včel,
 • projednává přestupky týkající se výskytu a šíření plevelů, které se šíří z neobdělávané zemědělské půdy a neudržované nezemědělské půdy,
 • ukládá pokuty fyzickým i právnickým osobám v souladu se zákonem č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, v platném znění,
 • ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v platném znění ukládá pokuty za narušení vzhledu, životního prostředí či znečištění veřejného prostranství obce,
 • ukládá povinnost složit kauci podle § 3 zákona č. 39/1993 Sb. o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, v platném znění,
 • v souladu s platnými právními předpisy navrhuje, koordinuje a provádí programy kastrace a tlumení populace zdivočelých zvířat, 
 • je dotčeným orgánem státní správy pro stavební řízení v rozsahu svěřeném pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností.

Oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství

zejména:

 • podle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší vydává závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu,
 • podle ust. § 22 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá provozovateli provést v přiměřené lhůtě opatření ke zjednání nápravy a vydává rozhodnutí o zastavení provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2 tohoto zákona,
 • podle ust. § 22 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá podle potřeby opatření k nápravě právnímu nástupci provozovatele, který není původce závadného stavu,
 • podle ust. § 23 odst. 1 písm. a) až h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá pokuty fyzickým osobám za:
 • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
 • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem,
 • nedodržování přípustné tmavosti kouře,
 • spalování paliv ve stacionárním zdroji, které nejsou určeny výrobcem,
 • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje,
 • spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek,
 • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
 • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení potvrzení o provedení této kontroly,
 • podle ust. § 25 odst. 1 písm. d,) g), h), j), k), l), n) a o) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá pokuty právnickým a podnikajícím fyzickým osobám za:
 • spalování jiného než suchého rostlinného materiálu neznečištěného chemickými látkami v otevřeném ohništi,
 • uvedení do provozu nebo provozování stacionárního zdroje o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v rozporu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší nebo jeho prováděcími právními předpisy nebo výrobcem,
 • spalování paliv ve stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším, která nesplňují požadavky na kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem, nebo paliva neurčená výrobcem stacionárního zdroje,
 • nepředložení informace o provozu stacionárního zdroje neuvedeného v příloze č. 2,
 • neumožnění přístupu ke stacionárnímu zdroji, používaným palivům, surovinám nebo technologii související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, za účelem zjištění úrovně znečišťování podle § 17 odst. 1 písm. e),
 • provozování spalovacího zdroje, který nesplňuje požadavky podle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší,
 • neprovedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby nebo nepředložení na vyžádání potvrzení o provedení této kontroly,
 • podle ust. § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší ukládá pokuty za spalování hnědého uhlí energetického, lignitu, uhelných kalů nebo proplástek ve spalovacím stacionárním zdroji o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším,
 • podle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a povolení provozu a o závazných stanoviscích a povoleních, která byla vydána na základě těchto žádostí.
 • provoz stanice automatického imisního monitoringu kvality ovzduší na území města Zlína,
 • zajišťuje informování veřejnosti o stavu a kvalitě ovzduší,
 • spolupracuje s Krajským úřadem Zlínského kraje - odborem životního prostředí a zemědělství, Českou inspekcí životního prostředí - oddělením ochrany ovzduší, Českým hydrometeorologickým ústavem, Krajskou hygienickou stanicí a Státním zdravotním ústavem,
 • spolupracuje s jinými odbory Magistrátu města Zlína v řešení problematiky ochrany ovzduší,
 • podílí se na vyřizování žádostí o poskytování informací podle zákona č.106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění a zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí na úseku ochrany ovzduší,
 • spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí na zpracování programů zlepšování kvality ovzduší,
 • informuje mateřské školy, základní školy a domovy pro seniory o vzniku a konci smogové situace.
 • organizačně zajišťuje podklady a stanoviska v rámci MMZ a Statutárního města Zlína, včetně vyjádření občanů dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí,
 • kontroluje dodržování právních předpisů obce včetně vedení správních řízení pro jejich porušení (OZV o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území statutárního města Zlína, včetně systému nakládání se stavebním odpadem),
 • zajišťuje odstranění odpadů v mimořádných havarijních situacích na náklad MMZ,
 • řeší porušení provozních řádů zařízení pro nakládání s odpady,
 • plní ohlašovací povinnosti MMZ vůči MŽP ČR v oblasti odpadového hospodářství,
 • vede evidenci souhlasů vydaných v oblasti odpadového hospodářství MMZ i souhlasů vydaných dříve okresním úřadem,
 • vede evidenci přepravy nebezpečných odpadů,
 • ukládá pokuty za porušení povinností stanovených zákonem o odpadech,
 • vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi,
 • vede evidenci zařízení pro nakládání s odpady,
 • provádí kontrolu evidovaných zařízení k nakládání s odpady,
 • provádí kontrolu odpadového hospodářství firem,
 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady,
 • vydává vyjádření k podnikání nakládání s odpady pro živnostenský úřad,
 • vydává vyjádření k zařízením na odstraňování odpadů v územním a stavebním řízení a vyjádření k připravovaným změnám výroby,
 • řeší přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb. o přestupcích , v platném znění, na úseku odpadového hospodářství,
 • ukládá pokuty za nedodržování čistoty a pořádku podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění,
 • vyřizuje stížnosti a oznámení občanů týkající se problematiky odpadového hospodářství,
 • zajišťuje kontrolní a preventivně dozorové činnosti na skládce komunálního odpadu Suchý důl a spolupracuje s Technickými službami Zlín s. r. o.,
 • metodicky řídí nakládání s komunálními odpady ve městě Zlíně,
 • kontroluje negativní vlivy na životní prostředí včetně zajištění operativních výjezdů,
 • zajišťuje evidenci likvidace nepovolených skládek na pozemcích města Zlína a údržby pozemků po jejich asanaci.
 • posuzuje projektové dokumentace, koncepce a stavební záměry pro územní a stavební řízení, vydává závazná stanoviska (dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění),

Středisko místních poplatků

zejména:

 • je v souladu s platnými právními předpisy správcem místního poplatku ze psů a místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, provádí správu místních poplatků, včetně zajišťování vyhledávací, vyměřovací a kontrolní činnosti,
 • spolupracuje s Odborem ekonomickým v oblasti rozúčtování plateb a Odboru právního, oddělení vymáhání pohledávek v oblasti podkladů k vymáhání,
 • zpracovává a aktualizuje obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze psů, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přípravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, o místním poplatku z pobytu
 • při činnosti vyplývající z obecně závazných vyhlášek spolupracuje s Městskou policií Zlín a svozovou společností – Technické služby Zlín, s.r.o.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru