Česky

Česky

English

menu
zavřít

Regulace stavební činnosti na správním území města Zlína

Režim povolování reklamních zařízení na území statutárního města Zlína

Statutární město Zlín na svém území dlouhodobě cíleně usměrňuje počet reklamních zařízení a staveb pro reklamu, často živelně umísťovaných, které z hlediska architektonického i urbanistického nepříznivě ovlivňují celkový obraz města a to pomocí Územního plánu Zlína, obecně závazných vyhlášek a výpůjčkami městských pozemků.
Zatížení městského interiéru velkým množstvím těchto zařízení má negativní důsledky, mj. je to degradace estetického vzhledu města, snížení schopnosti orientace pěších i řidičů ve městě, rušení městských a přírodních horizontů, které jsou pro Zlín charakteristické a mají svoji kvalitu.
Pro umístění reklamního zařízení nebo stavby pro reklamu na správním území města Zlína je rozhodující zejména:

  • místo (pozemek, stavba) ve vztahu k platnému Územnímu plánu Zlína,
  • velikost reklamní plochy, (resp.výměra výlepové plochy)
  • zda jde o reklamní zařízení nebo označení provozovny.

Režim povolování reklamních zařízení obecně dle stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

Základní pojmy ze zákona

  1. Stavba - veškerá stavební díla, která vznikají stavební nebo montážní technologií, bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, použité stavební výrobky, materiály a konstrukce, na účel využití a dobu trvání. Dočasná stavba je stavba, u které stavební úřad předem omezí dobu jejího trvání. Stavba, která slouží reklamním účelům, je stavba pro reklamu.
  2. Reklamní zařízení podle § 3 odst. 2 SZ je informační a reklamní panel, tabule, deska či jiná konstrukce a technické zařízení, pokud nejde o stavbu podle § 2 odst. 3. V pochybnostech, zda se jedná o stavbu nebo zařízení, je určující stanovisko stavebního úřadu. Zařízení o celkové ploše větší než 8 m2 se považuje za stavbu pro reklamu.
    Za informační nebo reklamní zařízení se považuje konstrukce, rám, rošt, deska, panel či jiné obdobné technické zařízení, které je nosičem reklamy, resp. reklamního plakátu, potištěné textilie, nápisu, kresby, obrazu, fotografie apod. Pojmu zařízení naproti tomu většinou neodpovídají samostatně potištěné tkaniny a plakáty upevňované ke stavbě nebo k lešení provazy, dráty, hřebíky, šrouby, přilepením, ani nápisy na zdech.

Režim povolování reklamních zařízení a staveb pro reklamu:

A. nevyžadující územní souhlas ani územní rozhodnutí (bez povolení stavebního úřadu) - § 79 odst. 2 písm. a) SZ

Informační a reklamní zařízení o celkové ploše do 0,6 m2 umisťovaná mimo ochranná pásma pozemních komunikací a mimo Městskou památkovou zónu Zlín (MPZ). V Památkové zóně Zlín (MPZ) je navíc dotčeným orgánem Odbor kultury a památkové péče MMZ.

B. nevyžadující ohlášení ani stavební povolení - § 103 odst. 1 písm. e) bod 16 SZ, vyžadující územní souhlas § 96 odst. 2 písm. a)

- Informační a reklamní zařízení o celkové ploše od 0,6 m2 do 2,5 m2, musí být umístěno v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše a musí být souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů. Stavební úřad může stanovit, že reklamní zařízení lze umístit pouze na základě územního rozhodnutí. V MPZ je navíc dotčeným orgánem Odbor kultury a památkové péče MMZ.

- Umístění reklamního zařízení v rozmezí velikosti od 2,5 m2 do 8,0 m2 se posuzuje na území města Zlína v režimu Obecně závazné vyhlášky č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 o požadavcích pro umísťování informačních, reklamních a propagačních zařízení. Tato OZV výrazně omezuje možnost umísťování reklamních a informačních zařízení na stavbě nebo na pozemku, která jsou viditelná z veřejných prostorů. Výjimku z OZV č. 8/2005 ve znění vyhlášky č. 15/2006 může povolit Rada města Zlína (RMZ).

- Umístění prodejního reklamního či jiného zařízení je, dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 o ochraně veřejné zeleně zakázáno dle článku 3 odst. c) této vyhlášky umísťovat do ploch veřejné zeleně nebo na veřejnou zeleň.

Statutární město Zlín
podle usnesení Rady města Zlína č. 3/3MR/2013 vydává souhlasy se zvláštním užíváním na plochách veřejné zeleně prostřednictvím Odboru městské zeleně MMZ, a to výlučně pro reklamní akce související s:
a) volební kampaní do zastupitelstva obce, kraje, Parlamentu ČR, Senátu ČR, Evropského parlamentu a kampaně o volbě prezidenta,  

tento bod usnesení byl usnesením č. 120/21R/2017 změněn a Rada města Zlína tímto usnesením bere na vědomí upravený postup Odboru městské zeleně Magistrátu města Zlína při udělování souhlasů se zvláštním užíváním ploch s veřejnou zelení                                                                                                                                              

b) pořádáním Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež,
c) pořádání Barum Rally Zlín,
d) umístěním poutačů na kulturní akce Městského divadla Zlín a Filharmonie B. Martinů,
e) umístěním poutačů ZOO Zlín,
f) pořádáním stavebního veletrhu „Veletrh STAVEBNICTVÍ – THERM" v počtu nejvíce 20 ks reklamních ploch,
a to po dobu nejdéle 35 dnů
a
podle usnesení Rady města Zlína č. 97/21R/2017 vydává souhlasy se zvláštním užíváním na plochách místních komunikací prostřednictvím oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení MMZ, a to  výlučně pro reklamní akce související s:
a) pořádáním Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež,
b) pořádání Barum Rally Zlín,
a to po dobu nejdéle 1 měsíce                                                                                                                         

a podle usnesení Rady města Zlína č. 74/24R/2015 pouze formou umístění reklamních stojanů tzv. "H"

- podle usnesení Rady města Zlína č. 123/9R/2016 vydává zákaz udělování soukromoprávních souhlasů statutárního města Zlína, IČ 00283924, k umísťování reklamních zařízení na veřejných prostranstvích na ulici Školní, v Sadu Komenského, části nám. T. G. Masaryka, části nám. Práce, části ul. třída Tomáše Bati a v Sadu Svobody, a to konkrétně na pozemích p. č. 194, p. č. 200/1, p. č. 206/1, p. č. 206/6, p. č. 206/9, p. č. 206/10, p. č. 206/11, p. č. 206/12, p. č. 206/13, p. č. 206/14, p. č. 206/15, p. č. 206/16, p. č. 206/17, p. č. 206/18, p. č. 220/2, p. č. 222/1, p. č. 222/2, p. č. 222/3, p. č. 226, p. č. 1090/3, p. č. 1109/39, p. č. 1109/42, p. č. 1109/43, p. č. 1109/51, p. č. 1109/178, p. č. 1109/179, p. č. 1119/6, p. č. 1119/139, p. č. 119/140, p. č. 1119/141, p. č. 1119/265, p. č. 1119/266, p. č. 1119/267, p. č. 3565/53, p. č. 3565/55, 3565/98, st. p. č. 23, st. p. č. 3290, st. p. č. 9081, st. p. č. 9082 a st. p. č. 9093, vše k.ú. Zlín 

                                                        

C. vyžadující územní souhlas podle § 96 odst. 2 písm. a) nebo územní rozhodnutí a ohlášení - § 104 odst. 2 písm. e) SZ

stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2 SZ, tj. zařízení o celkové ploše větší než 8 m2, které lze na území města umístit pouze pokud je podle platného Územního plánu Zlína pozemek součástí funkční plochy OK (plochy občanského vybavení-komerční). Další podmínky viz ad. B).

Režim povolování reklamních zařízení na území statutárního města Zlína

se odvíjí především od velikosti reklamní (výlepové) plochy:

  Typ nosiče reklamy Celková plocha reklamní plochy v m2 Způsob povolení
1. reklamní zařízení menší než 0,6 m2 v obecném režimu A
2. reklamní zařízení větší než 0,6 m2 do 2,5 m2 v obecném režimu B
3. reklamní zařízení větší než 2,5 m2 do 8,0 m2 v režimu OZV č. 8/2005 ve znění OZV č. 15/2006, následně v obecném režimu B
4. stavba pro reklamu větší než 8,0 m2 pokud je podle platného ÚPD Zlína pozemek součástí funkční plochy OK (plochy občanského vybavení-komerční zařízení-nákupní centra)
ANO,
v obecném režimu C
pokud je podle platného ÚPD Zlína pozemek mimo funkční plochy OK
NE!

Reklamní zařízení typu „A" stojan (přenosné zařízení)

Podle usnesení Rady města Zlína č. 74/24R/2015 na pozemcích statutárního města Zlín na pozemních komunikacích (resp. chodnících, zpevněných plochách, tedy veřejných prostranstvích) SMZ nebude nadále vydávat souhlasy ke zvláštnímu užívání místních komunikací - formou umístění reklamních stojanů tzv. "A". Důvodem pro toto opatření je zajištění bezpečnosti chodců, zejména osob se sníženou schopností pohybu a orientace.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru