Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

I. Zřízení technologického centra, II. pořízení elektronické spisové služby včetně III. vnitřní integrace úřadu

Projekt:
I. Zřízení technologic. centra, II. pořízení elektr. spisové sl. včetně III. vnitřní integrace úřadu

"Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích – zřízení technologického centra ORP, pořízení elektronické spisové služby ORP, řešení spisové služby obcí ve správním obvodu ORP a vnitřní integrace úřadu ORP" vychází z celostátní Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby (Smart Administration) v období 2007 – 2015. Dalšími východisky jsou základní dokumenty Realizace   e-Governmentu v krajích a ORP vydaných Ministerstvem vnitra ČR a potřeby dané zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a zákonem o základních registrech č. 111/2009 Sb.

V rámci projektu byla pořízena HW a SW infrastruktura pro zajištění služeb Technologického centra obce s rozšířenou působností Zlín, v oblasti elektronické spisové služby (ESSL) byla provedena upgrade stávající ESSL pro SMZ včetně rozšíření a implementace centrální hostované spisové služby a na základě analýzy požadavků byla tato služba zajištěna i pro příspěvkové organizace statutárního města Zlína, obce I. a II. typu a jejich zřizované organizace. Současně byly pořízeny také licence ESSL provozované na vlastní technice obcí.

Technologické centrum ORP Zlín bylo tedy vybudováno jako dostatečně dimenzovaná, bezpečná a efektivní infrastruktura, schopná zprostředkovat přístup k datovým zdrojům potřebným uživatelům s potenciálem dalšího rozvoje.V rámci vnitřní integrace úřadu došlo k dovybavení potřebnými SW komponenty a byly zajištěny úpravy stávajících ICT komponent.

Realizací projektu došlo ke zvýšení úrovně služeb elektronické veřejné správy a zároveň ke snížení administrativního zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru v ORP Zlín. Cílem projektu bylo tedy především vytvoření efektivního elektronického úřadu, efektivnější poskytování služeb veřejné správy pro cílové skupiny, kterými jsou zde jako uživatelé služeb především občané, Magistrát města Zlína, obce I. a II. stupně a jejich zakládané a zřizované organizace.

Na realizaci projektu statutární město Zlín získalo dotaci z Evropského fondu pro regionální rozvoj v Integrovaném operačním programu, výzvě č. 06 "Zavádění ICT v územní veřejné správě – Na rozvoj služeb eGovernmentu v obcích".

Datum ukončení realizace projektu: 31. 1. 2013.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru