Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Kanalizace a ČOV Zlín - Salaš

Projekt „Kanalizace a ČOV Zlín – Salaš“ řeší řádné odkanalizování městské části Zlín – Salaš. Projekt zahrnuje výstavbu čistírny odpadních vod, čerpací stanice, tlakové kanalizace a souvisejících objektů.

Realizací projektu vznikne 0,59 km nové kanalizace, bude vytvořen předpoklad pro připojení 370 EO na nově vybudovanou čistírnu odpadních vod, díky níž bude možno odstranit znečištění 13,34 t CHSKCr a 6,25 t NL ročně.

V současné době je místní část Salaš odkanalizována jednotnou a dešťovou kanalizací, která je zakončenou dvěma výustěmi do místních vodotečí. Část této kanalizace je svedena žlebem pod zastavěným územím do povodí Lhotského potoka, druhá část kanalizace je svedena do povodí toku Březnice. Odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny po předčištění v domovních zařízeních, která jsou nedostatečně účinná.

Nově vybudované objekty se napojí na stávající kanalizační síť. Odpadní vody z jižní části obce budou podchyceny a svedeny do čerpací stanice, odkud budou výtlakem čerpány podél západní části obce do stávající stokové sítě v severní části lokality. Tam bude vybudována nová čistírna odpadních vod včetně odlehčovací komory. Odtud budou předčištěné odpadní vody odváděny stávající kanalizací, která je vyústěna do přítoku Lhotského potoka.

Vybudováním čistírny odpadních vod dojde ke zkvalitnění životního prostředí, konkrétně ke zlepšení kvality odtékající povrchové vody z lokality Salaš do Lhotského potoka, který vtéká do významného vodního toku Březnice. Hlavním úkolem čistírny je snížení znečištění odpadních vod vypouštěných do vod povrchových. Předkládaným řešením se významně zlepší současný stav ve vodním hospodářství v lokalitě a naplní se ustanovení platné legislativy v nakládání s odpadními vodami.

Tento projekt je financován Evropskou unií – Fondem Soudržnosti, Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí, prioritní osy 1. Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, podoblasti podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů a statutárním městem Zlínem.

 

Termíny realizace:

výstavba objektů: 5. 10. 2009 – 30. 6. 2010

zkušební provoz: 30. 12. 2009 – 31. 1. 2011

 

Plánovaný rozpočet projektu:

 

Celkové uznatelné náklady 17.055.554 100 %
Dotace EU z Fondu Soudržnosti 4.497.221 Kč 1, 85 %
Dotace SFŽP ČR / státního rozpočtu 852.777 Kč 5 %
Příspěvek příjemce dotace 1.705.556 Kč 10 %
Celkové náklady stavby 23.026.902 Kč  

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru