Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Projekty podpořené dotacemi ze SFDI

 

Statutární město Zlín počínaje rokem 2006 úspěšně čerpá příspěvky na realizaci projektů v oblasti dopravy, které poskytuje Státní fond dopravní infrastruktury ze svých tří programů:

 • Program zaměřený na výstavbu a údržbu cyklistických stezek,
 • Program zaměřený na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace,
 • Program zaměřený na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah.

Od roku 2006 bylo ve Zlíně podpořeno dotacemi ze SFDI a realizováno celkem 10 projektů s celkovými náklady 54,7 mil. Kč, na jejich realizaci přispěl státní fond celkovou částkou 27,8 mil. Kč. Město Zlín tak získalo:

 • 4,2 km nových cyklistických stezek v intravilánu města,
 • 15 bezbariérově upravených zastávek integrovaného dopravního systému,
 • 6 radarových zobrazovačů okamžité rychlosti vozidel,
 • 1 bezbariérově upravený přechod pro chodce s novou světelnou signalizací a nočním nasvětlením,
 • 2 expertní studie zaměřené na řešení specifické dopravní problematiky.

Podíl dotace u jednotlivých akcí činil 65 % až 80 % z uznatelných nákladů. Na neuznatelné náklady se příspěvky SFDI nevztahují, hradilo je přímo město Zlín, nicméně tyto jsou pro realizaci projektů nezbytné, představují zejména návazné úpravy místních komunikací a křižovatek při budování cyklistických stezek, sadovnické úpravy a podobně.


CYKLISTICKÉ STEZKY

Cyklistická stezka Zlín západ - Zlín východ

Akce byla zaměřena na vybudování páteřní cyklistické stezky Zlín západ – Zlín východ v úseku Cigánov (Fügnerovo nábřeží) – Havlíčkovo nábřeží (po Krajskou nemocnici T. Bati) o celkové délce 1 646 m v šířce 3,5 m, povrch je živičný. Součástí akce byla i rekonstrukce části přilehlé místní komunikace.

 • Realizace: 1/2006 – 11/2006
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 9 913 902,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 5 700 000,- Kč

Cyklistická stezka Prštné - Louky

Vybudovaný úsek o délce 1 426 m a základní šířce 3 m je součástí plánované páteřní cyklostezky Zlín západ – východ, začíná u nákupního centra Interspar, pokračuje západním směrem podél levého břehu Dřevnice po ul. Jateční, končí vyústěním na místní komunikace ul. U Dřevnice v části Louky, povrch je živičný. Součásti akce byla i rekonstrukce místní komunikace na ul. Jateční a výstavba odpočívky.

 • Realizace: 12/2007 – 8/2008
 • Celkové náklady akce vč. DPH. 12 162 375,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 4 622 880,- Kč

Cyklistická stezka Zlín východ – Zlín západ 3. etapa (úsek Malenovice)

V rámci akce byla vybudována cyklistická stezka v intravilánu Malenovic v úseku tř. Svobody – Husova ul. o celkové délce 1 095 m a základní šířce 3,3 – 3,5 m, s povrchem z betonové zámkové dlažby bez zkosených hran. Současně byly provedeny navazující úpravy místních komunikací a křižovatek a sadovnické úpravy podél cyklostezky.

 • Realizace: 11/2008 – 3/2009
 • Celková náklady akce vč. DPH: 13 395 669,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 4 270 000,- Kč

ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY A JEJÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ OSOBÁM S OMEZENÝMI SCHOPNOSTMI POHYBU A ORIENTACE

Realizované akce vyhovují vyhlášce č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, resp. nové vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výběr jednotlivých míst realizace bezbariérových úprav byl konzultován s dopravci a se zástupci sdružení handicapovaných občanů (Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje).

Bezbariérové úpravy zastávek MHD

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 5 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

 • náměstí Míru (směr nám. Práce),
 • náměstí Práce (v obou směrech),
 • Prštné (v obou směrech).

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

 • Realizace: 9/2007 – 11/2007
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 3 040 280,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 2 280 000,- Kč

Bezbariérové BUS zálivy Zlín

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 2 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

 • Pod Babou (v obou směrech).

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

 • Realizace: 10/2008 – 11/2008
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 1 427 131,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 975 000,- Kč

Bezbariérové BUS zálivy Zlín 2009

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy na 8 zastávkách integrovaného dopravního systému ve Zlíně:

 • Podhoří-sídliště (v obou směrech),
 • Cigánov (v obou směrech),
 • Vysoká mez (v obou směrech),
 • Baťova nemocnice (v obou směrech).

Nástupní hrany zastávkových zálivů byly vybaveny bezbariérovými obrubníky, které umožňují maximální vodorovné i svislé přiblížení podlahy vozidla k nástupišti. Nástupiště byly předlážděny a dále byly vybaveny varovnými pásy a signálními pásy pro nevidomé. Bylo tak docíleno snadnějšího, rychlejšího a bezpečnějšího nástupu či výstupu do/z dopravního prostředku.

 • Realizace: 9/2009 – 11/2009
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 7 280 115,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 5 017 000,- Kč

Přechod pro pěší I/49 Podhoří-sídliště

V rámci akce byly provedeny bezbariérové úpravy přechodu pro chodce přes městskou páteřní silnici č. I/49 v části Podhoří-sídliště. Přechod navazuje na zastávky IDS Podhoří sídliště, které byly ve stejné době bezbariérově upraveny. Přechod byl dále vybaven světelnou signalizací, akustickou signalizací pro nevidomé a nočním nasvětlením.

 • Realizace: 9/2009 – 12/2009
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 3 519 789,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 2 282 000,- Kč

Informační tabule zobrazující rychlost vozidla

V rámci akce bylo pořízeno 6 ks zobrazovačů okamžité rychlosti vozidel, které byly instalovány na kritických úsecích komunikací v místních částech Zlína, tedy v místech, kde dochází k častému překračování maximální povolené rychlosti.

 • Realizace: 11/2009 – 12/2009
 • Celková náklady akce vč. DPH: 589 943,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 397 000,- Kč 

PRŮZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ PRÁCE

Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín – hranice ČR/SR

Studie zahrnuje komplexní posouzení dopravních investic na území statutárního města Zlína s vazbami na okolní dopravní síť, zejména úseku Otrokovice – Zlín – Vizovice (zlínská aglomerace), řeší souvislosti se záměrem realizace pravobřežní komunikace, silnice R49 a modernizace železniční trati č. 331 Otrokovice – Vizovice, včetně dopravních návazností na území zlínského kraje, ostatních krajů ČR a příhraničních vztahů se Slovenskou republikou. Výsledky stude slouží jako podklad pro další plánování.

 • Realizace: 9/2007 – 12/2007
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 2 284 000,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 1 500 000,- Kč

Posouzení mostu Podvesná XVII

V rámci akce bylo provedeno posouzení mostu Podvesná XVII ve Zlíně, který se nachází v trase plánovaného propojení R49 - I/49 (3. úsek - tzv. "Obchvat Zálešná"). Bylo provedeno posouzení aktuálního stavu mostu a jeho statické únosnosti, byly analyzovány možnosti rozšíření mostu pro potřeby výstavby propojení R49 - I/49 včetně návrhu variant s orientačním propočtem nákladů. Studie je důležitým podkladem v rámci přípravy připojení Zlína na nadřazenou mezinárodní síť dálnic a rychlostních silnic.

 • Realizace: 9/2009 – 11/2009
 • Celkové náklady akce vč. DPH: 1 077 021,- Kč
 • Čerpání prostředků z rozpočtu SFDI: 736 000,- Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru