Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2007 - 2013

Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně

Hlavní cíl projektu

Zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti MHD ve Zlínské aglomeraci prostřednictvím uplatnění moderních prvků řízení silničního provozu se zajištěním aktivní preference MHD.

Cílové skupiny

 • uživatelé služeb MHD ve Zlínské aglomeraci (cestující veřejnost)
 • Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. a její zaměstnanci

Popis projektu

Projekt je zaměřen na vybudování systému dopravně závislého koordinovaného dynamického řízení světelných signalizačních zařízeních s aktivní preferencí vozidel MHD na trasách hlavních linek MHD ve Zlíně a Otrokovicích. Systémovou koordinací navazujících světelných signalizačních zařízení (SSZ) bude zajištěn plynulý dopravní tok vozidel hromadné dopravy s přihlédnutím doby pobytu na zastávkách – tzv. "zelená vlna".

V rámci projektu dojde k:

 • úpravě 38 řadičů SSZ v řešené aglomeraci (na území Zlína bude upraveno 34 řadičů, kdy ve 13 případech dojde k jejich výměně za nové, zbývajících 21 řadičů bude doplněno o rozšiřující moduly – radiomodemy; na území Otrokovic budou upraveny 4 řadiče, kdy 1 bude vyměněn za nový a zbývající 3 budou doplněny o rozšiřující moduly),
 • propojení většiny řadičů do koordinovaných tahů (SSZ vzájemně propojené v koordinovaném tahu budou dynamicky synchronizovat své signální cykly při odpovídající reakci na aktuální poptávku po preferenčních opatřeních ze strany MHD a v závislosti na celkové okamžité dopravní poptávce v daném místě,
 • vybudování nové dopravní řídící centrály (umístěné na Policii ČR, centrála umožní zajištění dohledu a monitoringu nad všemi připojenými SSZ prostřednictvím přenosových tras, s možností sběru provozních a dopravních dat pro průběžnou optimalizaci dopravně závislých signálních plánů a optimalizaci nastavení preferenčních podmínek a situací. Přes dopravní centrálu bude možné provést mimořádný vstup do obsluhy režimu SSZ za účelem jeho změny.)
 • kompletnímu naprogramování systému.

Dopravce DSZO, s.r.o. vybaví svá vozidla MHD novými palubními počítači a radiomodemy, tj. zařízením, které bude komunikovat s jednotlivými body systému preference.
Systém bude dynamicky upravovat signální cykly na jednotlivých SSZ sítě v závislosti na okamžité poptávce po preferenčních opatřeních ze strany vozidel MHD a při zohlednění aktuální dopravní situace v daném místě. Aktivní preference nebude vozidlům MHD přidělována absolutně, systém vždy vyhodnotí aktuální situaci a rozhodne o přidělení určitého preferenčního opatření či o jeho nepřidělení.

Vybudovaný systém tak umožní:

 • zkrácení cestovních dob MHD díky účinným preferenčním opatřením na SSZ
 • zvýšení pravidelnosti provozu a přesnosti dodržování jízdních řádů – systém bude upřednostňovat zejména zpožděné linky, aby tyto dohnaly zpoždění oproti jízdnímu řádu
 • snížení čekacích dob na SSZ (odbourání neefektivních časů) - vozidla MHD budou korigovat své chronometráže přímo na zastávkách – místo toho, aby stály na křižovatkách a přechodech budou tento "neefektivní" čas trávit na zastávkách kde může "efektivně" přistoupit další cestující.
 • snížení energetické náročnosti dopravy MHD omezením počtu opakovaných zastavování a rozjíždění na trati a s tím související snižování emisí škodlivin a hluku
 • využití aplikovaných technologií k dalším účelům ( analýzy, statistiky, apod. )

Vedlejším efektem projektu bude i celková optimalizace dopravní sítě (což je nezbytné pro dosažení vysoké efektivity systému), přínosy z projektu tak budou mít druhotně i ostatní uživatelé dopravní sítě ve městě.

Příklad aktivního preferenčního opatření: vozidlo MHD se blíží ke křižovatce, na které ve směru jízdy svítí zelená; vozidlo se pomocí radiomodemu přihlásí k řadiči křižovatky; na základě polohy vozidla (GPS) a rychlosti jízdy systém vypočítá, že bez úpravy signálního cyklu křižovatky bude vozidlo MHD muset na křižovatce zastavit (to je nežádoucí stav); systém např. vypočítá, že pokud prodlouží délku signálu zelená o další 3 vteřiny, vozidlo MHD ještě stihne projet bez zastavení; na základě výpočtu systém upraví aktuální signální cyklus křižovatky a vozidlo MHD skutečně projede bez zastavení; následně systém provede úpravu signálních cyklů dalších křižovatek, které jsou s touto křižovatkou zapojeny v koordinaci (nedojde tak k rozpadu zelené vlny pro ostatní dopravu).

Financování projektu

Celkové náklady činí: 37,2 mil. Kč
Dotace EU (ROP Střední Morava): 30,1 mil. Kč (schválen příslib)
Vlastní podíl města: 7,1 mil. Kč vč. příspěvku partnera
Příspěvek partnera města Otrokovice: 240 tis. Kč (dle smluvních podmínek)

Časový harmonogram projektu

Zahájení přípravy projektu: 5/2009
Podání žádosti o dotaci: 3/2010
Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele: 10/2010
Uzavření smlouvy s vítězným zhotovitelem: 7/2011
Zahájení prací: 8/2011
Zahájení zkušebního provozu: 6/2012
Ukončení zkušebního provozu a předání systému: 4/2013
Ukončení projektu: 5/2013

Partneři projektu, zapojené subjekty

 • Zlínský kraj – je předkladatelem integrovaného projektu "Inteligentní dopravní systém ve Zlínském kraji." Projekt města Zlína "Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně" byl připravován ve spolupráci s krajem, jedná se o individuální projekt, který přispívá k naplnění cílů krajského integrovaného projektu.
 • Město Otrokovice – je partnerem projektu s finančním příspěvkem. Preference vozidel MHD musí být kompletně zajištěna na celých trasách hlavních linek, které spojují obě města. Zapojení města Otrokovice do projektu tak bylo pro projekt klíčové.
 • Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. – je klíčovým partnerem projektu. Vozový park MHD partnera bude vybaven zařízením nutným pro komunikaci se systémem preference MHD na SSZ a bude tak moci plně využívat funkcionality systému ve prospěch cestující veřejnosti.

Stav realizace projektu

Realizace projektu byla dokončena. Vozidla MHD již nyní mohou využívat preferenční opatření na světelných signalizačních zařízeních, avšak v souladu se stávajícími jízdními řády. Plné efetky projektu se projeví s novým jízdním řádem MHD na r. 2014, který již bude implementovat zkrácení cestovních dob linek.

Odkazy

Dokumenty ke stažení ze složky Preference a plošná koordinace MHD ve Zlíně

Schéma systému preference MHD

0.25MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Seznam řešených křižovatek

0.29MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Technický popis systému

1.89MB

QR kódZobrazit dokumentUložit dokument

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru