Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor ekonomický

Adresa

Magistrát města Zlína
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Detašované pracoviště:

Odbor ekonomický, oddělení rozpočtu a controllingu, oddělení účtáren - Zarámí 4077, 760 01 Zlín
Odbor ekonomický, oddělení veřejnosprávní kontroly - Zarámí 4421, 760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Jana Holcová
tel.: 577 630 158
e-mail: janaholcova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dagmar Janálová, Mgr.
tel.: 577 630 331
e-mail: dagmarjanalova@zlin.eu

Lenka Simkovičová, Ing.
tel.: 577 630 288
e-mail: lenkasimkovicova@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy v platném znění

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
 • České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 701 až č. 704
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územních samosprávných celků a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
 • vyhláška č. 323/2002 o rozpočtové skladbě
 • vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
  zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
 • zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů
 • zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
 • zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
 • zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • vyhláška č. 416/2004 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o finanční kontrole
 • zákon č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • OZV č. 5/2019, kterou se vydává cenová mapa stavebních pozemků statutárního města Zlína č. 12
 • zák. č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování)
 • zák. č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • zák. č. 172/1991 Sb. o přechodu věcí z majetku ČR do majetku
 • zák. č. 526/1990 Sb. o cenách
 • zák. č. 229/1991 Sb. o půdě
 • zák. č. 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Činnost oddělení

Oddělení rozpočtu a controllingu

 • zajišťuje přípravu, zpracování, rozpis a plnění včetně finančního vypořádání rozpočtu statutárního města Zlína
 • kontroluje správnost čerpání účelových prostředků z vyšších rozpočtů a jejich vyúčtování
 • provádí řízení finančních toků ke krytí všech potřeb města Zlína a zajišťuje hospodárné využití dočasně volných finančních prostředků
 • zpracovává vnitřní směrnice v oblasti ekonomiky, metodicky řídí oblast zpracování účetnictví a rozpočtu v rámci informačních systémů
 • koordinuje a kontroluje činnost zřízených a založených organizací v oblasti ekonomiky
 • provádí controlling v rámci hospodaření statutárního města Zlína a jeho zřízených a založených organizací
 • při výkonu své činnosti úzce spolupracuje s peněžními ústavy, pojišťovnami, Krajským úřadem Zlínského kraje, NKÚ, ministerstvy, státními fondy apod.
 • zabezpečuje výpočet zahraničních cestovních náhrad ze služebních cest 

Oddělení účtáren 

Středisko finanční účtárna

 • zajišťuje chod hlavní pokladny ( příjem, výdej a odvod peněžní hotovosti na bankovní účty)
 • zpracovává účetnictví statutárního města Zlína vč. zpracování účetní uzávěrky a závěrky (výkaznictví)
 • zpracovává daňová přiznání za statutární město Zlín tj. daň z převodu nemovitostí, daň z příjmu právnických osob, vede jejich evidenci a provádí úhrady všech daňových povinností ve spolupráci s vybranými odbory, odděleními, organizačními složkami
 • spolupracuje s peněžními ústavy, dodavatelskými a odběratelskými firmami, auditorem, finančním úřadem atd. 

Středisko majetková účtárna

 • zabezpečuje a průběžně zpracovává komplexní položkovou evidenci veškerého dlouhodobého majetku města dle aktuálního stavu v členění dle organizační struktury SMZ, kontrolu majetkových dokladů včetně všech nutných podkladů předaných z jednotlivých útvarů MMZ a jejich proúčtování v souladu s platnou legislativou a vnitřními normami
 • metodicky řídí a spolupracuje s jednotlivými útvary MMZ v oblasti evidence a účtování dlouhodobého majetku
 • zapracovává změny v pozemkové agendě porovnáním údajů s katastrem nemovitostí, průběžně aktualizuje stav pozemkových parcel
 • připravuje a organizuje provádění inventarizací majetku a zpracovává výsledky inventarizací

Oddělení veřejnosprávní kontroly

Informace o výsledcích kontrol v souladu s ustanovením § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

 • Zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly, zejména v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • zpracovává plány veřejnosprávních kontrol na místě u:
  • příspěvkových organizací zřizovaných SMZ,
  • žadatelů o veřejnou finanční podporu a
  • příjemců veřejné finanční podpory
 • dle zákona o finanční kontrole provádí u příspěvkových organizací zřízených SMZ veřejnosprávní kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky, u příspěvkových organizací zřízených SMZ nahrazuje funkci útvaru interního auditu výkonem veřejnosprávní kontroly na místě,
 • dle zákona o finanční kontrole provádí veřejnosprávní kontrolu na místě u žadatelů o veřejnou finanční podporu a příjemců veřejné finanční podpory,
 • vyhotovuje protokol o kontrole,
 • vyhotovuje zprávu z veřejnosprávní kontroly, která je určena vedení SMZ a příslušným útvarům SMZ,
 • v návaznosti na učiněná zjištění doporučuje příslušná opatření, a v případě potřeby koordinuje jejich realizaci,
 • rozhoduje o uložení odvodu a penále za porušení rozpočtové kázně u příjemců veřejné finanční podpory z provedených veřejnosprávních kontrol,
 • spolupracuje s řídícím útvarem příspěvkových organizací zřízených SMZ při ukládání odvodu za porušení rozpočtové kázně,
 • v případě, že v návaznosti na výsledky veřejnosprávních kontrol vznikne potřeba vymáhání náhrady škody, koordinuje další postup pro její uplatnění a vymožení, případně pro uplatnění trestní odpovědnosti,
 • zpracovává roční zprávu o výsledcích finančních kontrol a předkládá ji v elektronické podobě prostřednictvím informačního systému MF ČR,
 • zajišťuje v rámci předmětu své činnosti konzultační činnost pro poskytující útvary, příspěvkové organizace SMZ a pro žadatele o veřejnou podporu a příjemce veřejné podpory,
 • provádí kontrolu dokumentace obchodních společností s majetkovou účastí SMZ.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru