Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor živnostenský

Adresa

budova MMZ
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Sídlo

Živnostenský odbor
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Naděžda Hasíková
tel.: 577 630 900
fax.: 577 630 921
e-mail: nadezdahasikova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Zuzana Cahlová - pro oblast týkající se živnostenských oprávnění
tel.: 577 630 906
e-mail: zuzanacahlova@zlin.eu

Mgr. Martin Mikša - pro oblast týkající se kontrolně správních činností a stížností
tel.:
 577 630 902
e-mail: martinmiksa@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8:00 - 17:00 hod.
Út, Čt, Pá:  8:00 - 14:00 hod.

Termín návštěvy si rovněž můžete rezervovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému

Související odkazy

Právní normy

 • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 111/1992 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 478/2000 Sb., kterým se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti odboru

Živnostenský odbor zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro 30 obcí ( Bohuslavice, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí) a člení se na dvě oddělení.

Oddělení registrace živností

Provádí úkony vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • přijímá ohlášení živností a žádosti o koncese (v návaznosti na tyto úkony vydává výpisy z živnostenského rejstříku a rozhodnutí o udělení koncese)
 • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele
 • ruší živnostenská oprávnění vydaná v rozporu se zákonem
 • přerušuje provozování živnosti na žádost podnikatele
 • přijímá oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně, případně oznámení ukončení
 • přijímá oznámení o ustanovení odpovědného zástupce, dále oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • provádí transformace živností vyplývající z novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • v rámci Centrálního registračního místa (CRM) může podnikatel podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • provádí veškeré administrativní práce s tím spojené
 • vede správní řízení v oblasti registrace živností

Oddělení kontrolní a správní

Vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

Jako živnostenský úřad:

 • provádí živnostenskou kontrolu zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících z živnostenského zákona
 • provádí kontrolu, resp. dozor nad dodržováním vybraných povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daní, zákona o povinném značení lihu, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o civilním letectví, zákona o drahách, zákona o cestovním ruchu či zákona o silniční dopravě
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný obecní živnostenský úřad
 • ruší živnostenská oprávnění při ztrátě bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti
 • ruší živnostenská oprávnění z důvodu překážek provozování živnosti
 • ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění při závažném porušení podmínek pro provozování živnosti stanovených rozhodnutím o uložení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy
 • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
 • vykonává činnost „Spotřebitelského ombudsmana"
 • zajišťuje provoz Jednotného kontaktního místa

Jako cenový kontrolní orgán:

 • provádí cenovou kontrolu
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný cenový kontrolní orgán

Jako úřad evidující zemědělské podnikatele:

 • přijímá a posuzuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí změny v evidenci zemědělského podnikatele
 • provádí kontrolu na dodržováním vybraných ustanovení zákona o zemědělství
 • projednává přestupky a správní delikty podle zákona o zemědělství

Jako dopravní úřad pro taxislužbu:

 • uděluje a odebírá oprávnění řidiče taxislužby
 • vydává průkazy řidiče taxislužby
 • zařazuje a vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby
 • v rozsahu zákona o silniční dopravě vede Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
 • poskytuje údaje (vydává výpisy) z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
 • provádí státní odborný dozor v silniční dopravě
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný dopravní úřad pro taxislužbu

Dále:

 • vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)
 • vyřizuje podněty a stížnosti
 • projednává přestupky a správní delikty podle autorského zákona
 • projednává vybrané přestupky na úseku dopravy (ve vztahu k taxislužbě), na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a práv k obchodní firmě
 • sleduje legislativní změny živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů a o těchto informuje všechny pracovníky odboru a dbá na jejich dodržování,
 • spolupracuje s orgány státní správy - Českou obchodní inspekcí, stavebními úřady, příslušnou správou sociálního zabezpečení, soudy, státním zastupitelstvím, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, krajskou hygienickou stanicí, Policií ČR, Celní správou, Úřadem práce, Státním úřadem inspekce práce apod.

Zprávy o kontrolní činnosti ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru