menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor živnostenský

Adresa

budova MMZ
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Sídlo

Živnostenský odbor
Zarámí 4421
760 01 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. Naděžda Hasíková
tel.: 577 630 900
fax.: 577 630 921
e-mail: nadezdahasikova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Bc. Zuzana Cahlová - pro oblast týkající se živnostenských oprávnění
tel.: 577 630 906
e-mail: zuzanacahlova@zlin.eu

Mgr. Martin Mikša - pro oblast týkající se kontrolně správních činností a stížností
tel.:
 577 630 902
e-mail: martinmiksa@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8:00 - 17:00 hod.
Út, Čt, Pá:  8:00 - 14:00 hod.

Termín návštěvy si rovněž můžete rezervovat prostřednictvím elektronického rezervačního systému

Související odkazy

Právní normy

 • zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
 • zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 255/2012 Sb., kontrolní řád
 • zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 111/1992 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 478/2000 Sb., kterým se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
 • zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů

Činnosti odboru

Živnostenský odbor zajišťuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku živnostenského podnikání pro 30 obcí ( Bohuslavice, Březnice, Březůvky, Dobrkovice, Doubravy, Držková, Fryšták, Hostišová, Hřivínův Újezd, Hvozdná, Kaňovice, Karlovice, Kašava, Kelníky, Lhota, Lípa, Lukov, Lukoveček, Machová, Mysločovice, Ostrata, Provodov, Racková, Sazovice, Šarovy, Tečovice, Velký Ořechov, Vlčková, Zlín, Želechovice nad Dřevnicí) a člení se na dvě oddělení.

Oddělení registrace živností

Provádí úkony vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

 • přijímá ohlášení živností a žádosti o koncese (v návaznosti na tyto úkony vydává výpisy z živnostenského rejstříku a rozhodnutí o udělení koncese)
 • ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele
 • ruší živnostenská oprávnění vydaná v rozporu se zákonem
 • přerušuje provozování živnosti na žádost podnikatele
 • přijímá oznámení o zahájení provozování živnosti v provozovně, případně oznámení ukončení
 • přijímá oznámení o ustanovení odpovědného zástupce, dále oznámení o ukončení výkonu funkce odpovědného zástupce
 • provádí transformace živností vyplývající z novel zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
 • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • v rámci Centrálního registračního místa (CRM) může podnikatel podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatné výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, podat přihlášku k nemocenskému pojištění, oznámit vznik volného pracovního místa nebo jeho obsazení, podat oznámení podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
 • provádí veškeré administrativní práce s tím spojené
 • vede správní řízení v oblasti registrace živností

Oddělení kontrolní a správní

Vykonává činnosti vyplývající ze zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb, ve znění pozdějších předpisů, zejména:

Jako živnostenský úřad:

 • provádí živnostenskou kontrolu zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících z živnostenského zákona
 • provádí kontrolu, resp. dozor nad dodržováním vybraných povinností vyplývajících ze zákona o ochraně spotřebitele, zákona o spotřebních daní, zákona o povinném značení lihu, zákona o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, zákona o civilním letectví, zákona o drahách, zákona o cestovním ruchu či zákona o silniční dopravě
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný obecní živnostenský úřad
 • ruší živnostenská oprávnění při ztrátě bezúhonnosti nebo plné svéprávnosti
 • ruší živnostenská oprávnění z důvodu překážek provozování živnosti
 • ruší nebo pozastavuje živnostenská oprávnění při závažném porušení podmínek pro provozování živnosti stanovených rozhodnutím o uložení koncese, živnostenským zákonem nebo zvláštními právními předpisy
 • v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem je provozovatelem živnostenského rejstříku
 • vydává výpisy z živnostenského rejstříku
 • vykonává činnost „Spotřebitelského ombudsmana"
 • zajišťuje provoz Jednotného kontaktního místa

Jako cenový kontrolní orgán:

 • provádí cenovou kontrolu
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný cenový kontrolní orgán

Jako úřad evidující zemědělské podnikatele:

 • přijímá a posuzuje žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele
 • vydává osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele
 • vyřazuje z evidence zemědělského podnikatele
 • provádí změny v evidenci zemědělského podnikatele
 • provádí kontrolu na dodržováním vybraných ustanovení zákona o zemědělství
 • projednává přestupky a správní delikty podle zákona o zemědělství

Jako dopravní úřad pro taxislužbu:

 • uděluje a odebírá oprávnění řidiče taxislužby
 • vydává průkazy řidiče taxislužby
 • zařazuje a vyřazuje vozidla z evidence vozidel taxislužby
 • v rozsahu zákona o silniční dopravě vede Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě
 • poskytuje údaje (vydává výpisy) z Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
 • provádí státní odborný dozor v silniční dopravě
 • projednává přestupky a správní delikty, k nimž je příslušný dopravní úřad pro taxislužbu

Dále:

 • vykonává činnost kontaktního místa veřejné správy (Czech POINT)
 • vyřizuje podněty a stížnosti
 • projednává přestupky a správní delikty podle autorského zákona
 • projednává vybrané přestupky na úseku dopravy (ve vztahu k taxislužbě), na úseku podnikání a na úseku porušování průmyslových práv a práv k obchodní firmě
 • sleduje legislativní změny živnostenského zákona a souvisejících právních předpisů a o těchto informuje všechny pracovníky odboru a dbá na jejich dodržování,
 • spolupracuje s orgány státní správy - Českou obchodní inspekcí, stavebními úřady, příslušnou správou sociálního zabezpečení, soudy, státním zastupitelstvím, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí, krajskou hygienickou stanicí, Policií ČR, Celní správou, Úřadem práce, Státním úřadem inspekce práce apod.

Zprávy o kontrolní činnosti ve smyslu § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů zde.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru