Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Oddělení prostorového plánování

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 12
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Baloušek Ondřej, Ing. arch. 
tel.: 577 630 240
e-mail: ondrejbalousek@zlin.eu

Vedoucí střediska územního plánování

Petra Reichová, Ing
tel.: 577 630 239
e-mail: petrareichova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Petra Reichová, Ing
tel.: 577 630 239
e-mail: petrareichova@zlin.eu 

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St : 8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá: Na základě předchozí domluvy občana s příslušným pracovníkem

Související odkazy

Právní normy

Uvedené normy vždy ve znění pozdějších právních předpisů:

 • zák. č. 183/2006 Sb.o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zák. č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozd. předpisů
 • zák. č. 19/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  vyhl. č. 137 Ministerstva promístní rozvoj ze dne 9. června 1998, o obecných technických požadacích na výstavbu
  prováděcí vyhláška č. 104/1997
 • zák. 111/1994 o silniční dopravě
 • zák. 361/2000 Sb o silničním provozu
 • zák. 266/1994 Sb. o drahách
 • zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • prováděcí vyhláška č. 104/1997
 • zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
 • vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

Činnost oddělení:

Samospráva:

 • zajišťuje tvorbu urbanistické a architektonické koncepce rozvoje města, regulování stavební činnosti ve městě v souladu s platnou územně plánovací dokumentací ( ÚPD) a územně plánovacími podklady (ÚPP) a také cíly a záměry rozvoje města, přičemž spolupracuje s jednotlivými odbory a odděleními MMZ,
 • spolupracuje s představiteli samosprávy při výkonu jejich funkce,spolupracuje s odd. územního plánování při pracech na územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci,
 • zajišťuje návrhy studií parterových úprav včetně jeho vybavování jednotným systémem městského mobiliáře, koordinuje návrhy jednotlivých prvků městského mobiliáře, případně spolupracuje při tvorbě vizuálního stylu města a při návrzích vánočního osvětlení,
 • zajišťuje návrhy architektonických a urbanistických studií problémových lokalit ve městě , zajišťuje podklady pro urbanistické a architektonické soutěže a výstavy, případně je organizuje
 • spolupracuje s středními a vysokými školami stavebního a architektonického směru, zadává témata pro seminární, bakalářské a diplomové práce
 • propaguje architekturu a urbanismus Zlína
 • vedoucí oddělení je dále zplnomocněn k výkonu pravomocí účastníka řízení za SMZ ve věcech řízení dle z.č. 183/2006 Sb.( dle stavebního zákona), především při vydávání vyjádření a stanovisek SMZ do stavebně - správních řízení, vyjadřuje se k podkladům pro majetkoprávní operace SMZ z hlediska záměrů města a s ohledem na platnou ÚPD a ÚPP, organizuje Komisi výstavby a územního rozvoje a zajišťuje podklady pro její jednání

Státní správa/územní plánování:

 • zajišťuje tvorbu urbanistické koncepce rozvoje města, je pořizovatelem územně plánovácí dokumentace
 • zajišťuje návrhy architektonických a urbanistických studií problémových lokalit ve městě ve spolupráci OCRaI (grafické práce) a OI (digitální podklady),
 • zajišťuje funkci poradního orgánu pro samosprávu (primátor, náměstek primátora, komise, Rada města Zlína a Zastupitelstvo města Zlína),
 • zajišťuje vyjadřování za město Zlín k územnímu a stavebnímu řízení pro Odbor stavebních a dopravních řízení
 • vyjadřuje se k podkladům pro koordinaci majetkoprávních operací z hlediska záměrů města a souladu s územním plánem města
 • vydává závazné stanovisko ke změnám v území podle § 96b stavebního zákona (od 1. 1. 2018)

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru