Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor právní

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Pavla Šafaříková, Mgr.
tel.: 577 630 164
e-mail: pavlasafarikova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Pavla Šafaříková, Mgr.
tel.: 577 630 164
e-mail: pavlasafarikova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

 • zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nyní je to zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
 • zák.č. 89/2012, občanský zákoník
 • zák.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák.č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění
 • zák.č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zák.č. 119/2002 Sb., o zbraních
 • zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • obecně závazné vyhlášky (OZV) a nařízení města 

Činnost odboru

Právní odbor v samostatné působnosti zajišťuje oblast právní dle z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), oblast veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, oblast vymáhání pohledávek dle z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů a oblast obecně závazných vyhlášek.

V oblasti přenesené působnosti, tj. výkonu státní správy, zodpovídá za oblast přestupků podle z.č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a z. č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších právních předpisů a výkon rozhodnutí podle z. č. 280/2009 Sb., daňový řád a podle z. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a dalších souvisejících předpisů.

Oddělení veřejných zakázek

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 464
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Romana Červíková, Mgr.
tel.: 577 630 216
e-mail: romanacervikova@zlin.eu

 • provádí administraci výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu a zadávacích řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejné zakázky SMZ
 • připravuje materiály k projednání RMZ a ZMZ
 • tvoří interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek SMZ
 • zajišťuje evidenci agendy spojené se zadáváním veřejných zakázek SMZ

Oddělení přestupkové

Adresa

L. Váchy 602 (budova bývalého Okresního úřadu)
761 40 Zlín

vedoucí oddělení

Tereza Hanáčková, Bc.
tel.: 577 630 763
e-mail: terezahanackova@zlin.eu 

 • projednává přestupky podle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • projednává přestupky na úseku zbraní a střeliva
 • projednává přestupky v souvislosti s porušením zákona o střetu zájmů
 • vyhotovuje zprávy o pověsti

Oddělení vymáhání pohledávek

Adresa

budova MMZ
Zarámí 4421
761 40 Zlín

Vedoucí oddělení

Ivana Leopoldová, Ing.
tel.: 577 630 377
e-mail: ivanaleopoldova@zlin.eu

 • na základě podkladů předaných příslušnými útvary zajišťuje vymáhání pohledávek SMZ vzniklých z titulu výkonu samostatné i přenesené působnosti;
 • provádí potřebné právní úkony směřující k vymožení předaných pohledávek včetně příslušenství v souladu s obecně závaznými právními předpisy, podává návrhy na vymáhání pohledávek u soudu, návrhy na nařízení exekuce, přihlášení pohledávek do dědického řízení, veřejné dražby, uplatňuje pohledávky při prohlášení konkurzu nebo při likvidaci či zrušení společnosti, při insolvenčním řízení;
 • zabezpečuje vymáhání pohledávek vzniklých na základě pokut, správních rozhodnutích a ostatních rozhodnutí správních orgánů dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a podle zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, v platném znění;
 • zajišťuje agendu spojenou s vymáháním pohledávek, včetně zastupování SMZ v soudních řízeních.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru