Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor realizace investičních akcí

Vedoucí odboru

Ing. Petr Hloušek
tel.: 577 630 680
e-mailpetrhlousek@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Marie Kolenčíková
tel.: 577 630 696
e-mail: mariekolencikova@zlin.eu

Zaměstnaci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin.
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ.

Související odkazy

Činnosti odboru

Zabezpečuje investiční výstavbu statutárního města Zlína. Při této činnosti se řídí ustanoveními zákona č.  183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Při své práci  dodržuje Vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášku Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb., o  obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, účinnost od 18. 11. 2009. Dodržuje zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Řídí se zákonem č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem České národní rady č. 360/1992 Sb., zákon o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Při vlastní realizaci dodržuje zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Oddělení přípravy investičních akcí

 • koncepčně plánuje vybrané  akce investiční výstavby
 • zajišťuje přípravu vybraných investičních akcí,
 • spolupracuje s dalšími odbory a městskými organizacemi při přípravě investičních akcí,
 • zajišťuje a koordinuje zpracování studií, dokumentace pro územní a stavební řízení včetně realizační dokumentace,  agendu pro majetkoprávní řízení, dokumentace pro rozhodnutí o vynětí ze zemědělského a lesního fondu, stavebně-technický průzkum, zpracování odborných posudků a stanovisek,
 • zajišťuje zpracování podkladů pro správní řízení u stavebních úřadů (územní, stavební, kolaudační řízení, zkušební provoz, předčasné užívání, demolice),
 • uzavírá smluvní vztahy v koordinaci s právním odborem
 • hospodaří s vyčleněnými prostředky investičních akcí,
 • spolupracuje s OSM a OŽPaZ při legislativním  řešení sporných kanalizačních, vodovodních či jiných sítí,
 • připravuje podklady pro žádosti o dotace, spolupracuje při této činnosti s oddělením koncepcí a OE,
 • zabezpečuje průběžnou i závěrečnou kontrolu oprávněnosti účelového čerpání dotace, případně zástavu majetku s vazbou na dotaci,
 • organizuje veřejné zakázky dle platné legislativy,
 • vydávává souhlasy k napojení na vodohospodářskou infrastrukturu (kanalizace a vodovody) v majetku Statutárního města Zlína.

 Oddělení  realizace investičních akcí

 • zajišťuje a koordinuje realizace staveb za účasti všech účastníků výstavby,
 • hospodaří s vyčleněnými prostředky investičních akcí,
 • provádí, koordinuje a zajišťuje autorský dozor a  technický dozor investora,
 • provádí kontrolu postupu, technologií a kvality prováděných prací,
 • provádí kontrolu dodržování termínů dodávek stavebních prací a stavebních  připraveností,
 • provádí, zodpovídá a spolupracuje při předání a převzetí stavby,
 • zajišťuje podklady a  koordinuje průběh kolaudačního řízení ve spolupráci se stavebním úřadem,
 • zajišťuje komplexní vyzkoušení, zkušební provoz, předčasné užívání,
 • zodpovídá za převod staveb do majetku včetně předání archivní dokumentace a příslušných dokladů,
 • uzavírá smluvní vztahy v koordinaci s právním odborem,
 • odpovídá za vypracování dokumentace skutečného provedení,
 • provádí statistické výkazy  investičních akcí a jejich závěrečná  vyhodnocení,
 • organizuje veřejné zakázky dle platné legislativy,
 • spolupracuje s OEaM a OŽPaZ při řešení oprav či rekonstrukcí sporných kanalizačních, vodovodních či jiných sítí,
 • ve spolupráci s OP a OEaM zabezpečuje smluvní vztah s budoucími provozovateli technické infrastruktury, uzavřené smlouvy předává OEaM,
 • zabezpečuje zápis investiční akce u staveb podléhajících zápisu do katastru nemovitosti,
 • zabezpečuje průběžnou i závěrečnou kontrolu oprávněnosti účelového čerpání dotace,
 • předává oddělení informačních systémů zaměření technické infrastruktury elektronicky,
 • při provádění významných městských investic a oprav umísťují viditelnou informaci o investorovi, o tom, kdo stavbu provádí, případně o výši příspěvku z prostředků EU,
 • zajišťuje realizaci investičních akcí ostatních odborů, od nichž obdrží kompletní přípravu akce.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru