Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor kanceláře tajemníka

Vedoucí odboru

Mgr. Martin Mikša
tel.:  577 630 464
e-mail: martinmiksa@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Martin Mikša
tel.:  577 630 464
e-mail: martinmiksa@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St :  8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Související odkazy

Právní normy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
 • zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy,
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků,
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád,
 • zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
 • zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
 • zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění,
 • zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
 • zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
 • zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění,
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
 • nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
 • nařízení vlády č. 590/2006, kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci,
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
 • vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků,
 • vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě,
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
 • zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

Činnost odboru

 • komplexně zajišťuje činnosti související s personální a platovou správou organizace,
 • zajišťuje organizačně a administrativně správu Fondu kulturních a sociálních potřeb,
 • zpracovává směrnice k zajištění BOZP pro SMZ,
 • zabezpečuje činnost odborně způsobilé osoby k zajištění úkolů v prevenci rizik BOZP u SMZ,
 • provádí komplexní kontrolní činnost v oblasti BOZP,
 • uzavírá dohody o bezplatné odborné praxi uchazečů o práci a dohody o zajištění bezplatných odborných praxí studentů,
 • koordinuje ohlašování působnosti SMZ v Registru práv a povinností,
 • zajišťuje vedení chodu podatelen MMZ,
 • je garantem služby Hybridní pošta,
 • řídí, koordinuje, kontroluje a metodicky vede výkon spisové služby SMZ,
 • zajišťuje jednotné metodické vedení služby CzechPOINT,
 • zajišťuje údržbu, provoz a úklid administrativních budov SMZ,
 • řídí činnost pracovníků informací na detašovaných pracovištích MMZ na ul. L. Váchy 602, na tř. T. Bati 3792 a na Zarámí 4421, včetně obsluhy telefonní ústředny, výdeje klíčů a poskytování informací.

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru