Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor občansko-správních agend

Adresa

budova MMZ
Prštné, L.Váchy 602
760 01 Zlín

Poznámka

Oddělení matrik a ověřování je umístěno v budově na nám. Míru 12.

Vedoucí odboru

Antonín Šrajer, Ing.
tel.: 577 630 668
fax: 577 630 610
e-mail: antoninsrajer@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Jana Vydarená, Mgr.
tel.: 577 630 619
e-mail: janavydarena@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St 8.00 - 17.00 hodin pro všechny agendy OOSA ve všech budovách.

V budově L. Váchy 602 ve Zlíně-Prštném jsou, kromě pondělí a středy, tyto další úřední hodiny (agendy evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady):
Út, Pá 8:00 - 13:00.

Po dohodě s příslušným úředníkem lze řešit příslušnou záležitost v pracovním dnu i v jiné, než úřední době, nejdéle však do 14.00 hodin.

Agenda ověřování podpisů a listin (budova na náměstí Míru 12) má stanoveny úřední hodiny samostatně takto:
Po, St 8.00 - 17.00 hodin. Út, Čt, Pá 8.00 - 14.00 hodin.

Související odkazy

Právní normy

Matriční úřad

 • zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení
 • vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
 • zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
 • zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
 • zák. č. 186/2013 Sb., o státním občanství

Ověřování podpisů a listin

 • zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • vyhl. č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • zák. č. 253/2008 o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • zák. č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů

Evidence obyvatel

 • zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zák. č. 325/1999 Sb. o azylu
 • zák. č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR
 • zák. č. 273/2008 Sb. o Policii ČR
 • zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
 • zák. č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů
 • zák. č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky
 • zák. č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu
 • zák.č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zák.č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
 • zák. č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu

Občanské průkazy

 • zák. č. 269/2021 Sb. o občanských průkazech
 • vyhl.č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Cestovní doklady

 • zák. č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • vyhl.č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Právo shromažďovací

 • zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

Veřejné sbírky

 • zák. č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách

Czech POINT

 • zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Dopravní přestupky, řidičské průkazy, zkušební komisaři

 • zák. č. 361//2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
 • vyhl. č. 294/2015 Sb. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 31/2001 Sb. o řidičských průkazech a o registru řidičů
 • zák. č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

Evidence motorových vozidel

 • zák. č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 343/2014 Sb. o registraci vozidel
 • vyhl. č. 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vyhl. č. 355/2006 Sb. o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
 • zák. č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel 

Společné předpisy

 • zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení
 • zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zák.č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
 • zák. č. 129/2000 Sb., o krajích
 • zák. č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností
 • zák. č. 3/1993 Sb., o státních symbolech ČR
 • zák. č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
 • zák. č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech
 • zák. č. 358/1992 Sb., o notářích
 • zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zák. č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
 • zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 • zák. č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověř. obecním úřadem a o stanovení obcí s rozšířenou působností
 • zák. č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souv. s ukonč. činn. okr. úřadů
 • vyhl. č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků
 • zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • vyhl. č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
 • zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Činnosti odboru

1. Sekretariát vedoucího odboru

 • vyřízení zákonem stanovených některých úkonů při konání veřejných sbírek (pokladničky, sběrací listiny apod.)
 • v individuálních případech též úkony jinak prováděné oddělením ověřování

2. Oddělení správní

 • podání oznámení k výkonu práva shromažďovacího (popis životní situace - zde)

a) Evidence obyvatel

 • přihlášení k trvalému pobytu
 • potvrzení o trvalém pobytu a o změně trvalého pobytu
 • správní řízení o zrušení údaje o trvalém pobytu
 • informace o názvech ulic a veřejných prostranstvích a o místopisné orientaci obecně
 • informace o hranicích katastrálních území místních částí města
 • nahlédnutí do stálého seznamu voličů před volbami
 • výdej voličských průkazů
 • ověřené výpisy z katastru nemovitostí a z veřejných částí obchodního a živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů (kontaktní místo Czech POINT) 
 • Změna trvalého pobytu (popis životní situace - zde)
 • pro cizince (Foreigners) -  zde / here.

Demografická struktura - Zlín k 31. 12. 2023 (ke stažení - zde)

b) Občanské průkazy

 • vyřízení žádosti o vydání občanského průkazu (popis životní situace - zde)
 • odevzdání nalazeného občanského průkazu
 • hlášení o ztrátě občanského průkazu
 • cestování v rámci Evropské unie - více informací zde
 • Elektronické objednání termínu (WebCall) - zde 


c) Cestovní doklady

 • vyřízení žádosti o vydání cestovního dokladu (popis životní situace - zde)
 • odevzdání nalezeného cestovního dokladu
 • hlášení o ztrátě cestovního dokladu

 • Elektronické objednání termínu (WebCall) - zde
 • Cestujeme - konzulární služby - MZV ČR (více informací - zde)
 • cestování po Evropské unii - více informací zde
 • informace pro cizince (Foreigners) - žádosti o víza, povolení k pobytu (více infromací zde)

  I po vstupu ČR do "Schengenu" je pro cestování po EU zapotřebí mít platný cestovní doklad nebo občanský průkaz!

3. Oddělení matrik a ověřování

Poznámka: toto pracoviště je umístěno v budově na náměstí Míru 12!

a) Rodná matrika

b) Duplikáty

c) Sňatková matrika

d) Úmrtní matrika

e) Zvláštní matrika, doklady pro cizinu, změna jména a příjmení, registrované partnerství:

 • oznámení o navrácení se k předchozímu příjmení po rozvodu (do 1 měsíce po nabytí právní moci  o rozvodu)
 • změna jména nebo příjmení
 • rodné, oddací nebo úmrtní listy pro použití v cizině
 • vysvědčení o právní způsobilosti pro použití v cizině
 • zprostředkování vyřízení českého rodného, oddacího a úmrtního listu (při matriční události
  nastalé v cizině) u Zvláštní matriky v Brně
 • nové rodné listy na základě rozhodnutí soudu o zrušitelném či nezrušitelném osvojení
 • informace o podmínkách k získání stát. občanství ČR pro cizince (vyřizuje KÚZK)
 • informace o záležitostech stát. občanství obecně (v působnosti KÚZK)
 • dotazník k registrovanému partnerství
 • doklad o registrovaném partnerství

  Vyřizování žádostí o ověření listin vydaných nebo ověřených orgánem ČR
  Příslušné informace jsou v popisu životních situací - zde.

f) Ověřování

4. Oddělení dopravních přestupků a řidičských průkazů

 •  provádí výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel v rozsahu vymezeném zákonem č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 • vydává řidičské průkazy podle § 110, vede registr řidičů motorových vozidel podle § 119 a plní další úkoly na úseku výkonu státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích podle §124 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů,
 • provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičské oprávnění,
 • rozhoduje o registraci k provozování autoškol, příp. její změně a odnětí,
 • vydává průkaz profesní způsobilosti řidiče,
 • vykonává dozor ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel,
 • vydává paměťové karty do digitálních tachografů,
 •  vydává výpis z evidenční karty řidiče a bodového hodnocení,
 •  rozhoduje ve věcech podmínění, omezení, odnětí, pozastavení a vracení řidičského oprávnění,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích včetně sankčních opatření,
 • projednává přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve zkráceném správním řízení (v příkazním řízení), blokovém řízení,
 •  projednává přestupky spáchané porušením obecně závazných právních předpisů o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích spáchané mladistvými osobami,
 • projednává odpory proti příkazům podané obviněnými z přestupku a projednává takové dopravní přestupky, které se nepodaří útvarům policie vyřídit na místě v blokovém řízení,
 • ukládá pořádková opatření,
 • připravuje podklady pro pravidelná hlášení, spolupracuje s pojišťovnami.
  eTesty
  Řidičské průkazy, bodové hodnocení
  Příslušné informace jsou v popisu životních situací - zde.

       Novinky pro řidiče 2024

5. Oddělení registru vozidel

 • provádí výkon státní správy a státního dozoru v oblast podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,dle zákona č.56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vede řízení o přestupcích dle zákona č.56/2001Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č.168/1999Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel,
 • provádí zápis silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápisy změn údajů zapisovaných v registru a předává tyto do centrálního registru,
 • přiděluje registrační značky silničnímu motorovému vozidlu a přípojnému vozidlu a vydává tabulky s přidělenou značkou,
 • vydává osvědčení o registraci silničního vozidla a technickém průkazu motorového vozidla a přípojného vozidla,
 • provádí zápisy nebo výmazy zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru a technického průkazu vozidla,
 • rozhoduje o vyřazení silničního vozidla z provozu,
 • schvaluje technickou způsobilost jednotlivě dovezeného vozidla a jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
  Dovoz, registrace a schvalování vozidel
  Příslušné informace jsou v popisu životních situací - zde.

Správní poplatky

 • Ohlášení změny místa trvalého pobytu 50 Kč
 • Vydání nového občanského průkazu při poškození, zničení, ztracení, odcizení 200 Kč  
 • Vydání cestovního pasu 600 Kč, osobám do 15 let 100 Kč
 • Vydání cestovního pasu v kratší lhůtě 3 000 Kč/6 000 Kč, osobám do 15 let 1 000 Kč/2 000 Kč 
 • Ověření podpisu na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka 50 Kč
 • Ověření listiny 30 Kč za každou započatou stranu
 • Veřejná listina o identifikaci 200 Kč
 • Vydání ověřeného výstupu z katastru nemovitostí, z veřejných částí obchodního nebo 
  živnostenského rejstříku 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku
 • Vydání ověřeného výpisu z Rejstříku trestů 100 Kč
 • Nahlédnutí do matriky 20 Kč za každou matriční událost
 • Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů 
  (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříku, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku 50 Kč
 • Vydání duplikátu RL, OL, ÚL, RL 300 Kč
 • Povolení změny příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení (předešlé příjmení po rozvodu manželství) 100 Kč
 • Povolení změny jména nebo příjmení v ostatních případech 1000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3000 Kč
 • Uzavření manželství mezi snoubenci, nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2000 Kč
 • Povolení uzavřít manželství mimo stanov. dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1000 Kč
 • Vydání povolení učinit prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství před jiným, než příslušným matričním úřadem
 • Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství, v cizině nebo s cizincem 500 Kč
   

  Životní situace (chci si vyřídit) v podmínkách MMZ - viz zde.

  Další informace o výše uváděných správních agendách lze získat též na internetové stránce Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz, dále Služby pro veřejnost, Rady a služby, nebo přímo prostřednictvím níže uvedených odkazů.
  U dopravně-správních agend - silniční doprava na internetových stránkách Ministerstva dopravy ČR - zde.

  Osobní doklady

  Občan na úřadě
  1. Evidence občanů, trvalý pobyt
  2. Jména a příjmení
  3. Manželství
  4. Matriky - matriční úřady
  5. Rodná čísla
  6. Cizinci (Foreigners)
  7. Ověření podpisu nebo kopie listiny
  8. Státní občanství České republiky
  9. Lustrace

  Czech POINT

  Další, jiné agendy (MV ČR):
  Občanské aktivity
  Portál veřejné správy ČR:
  Portál
  Mapy správních obvodů
  Odbor právní a Krajský živnostenský úřad - kontakty
  Odbor dopravy a silničního hospodářství
  1. Místní referendum
  2. Oznámení o konání shromáždění
  3. Petice
  4. Veřejné sbírky 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru