Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor dopravy

Odbor dopravy NEVYKONÁVÁ agendu státní správy jako je VYŘIZOVÁNÍ řidičských průkazů, evidence motorových vozidel či řešení dopravních přestupků - tuto agendu řeší Odbor občansko-správních agend.

Aktualizované informace o platných uzavírkách a omezeních souvisejících s opravami komunikací, rekonstrukcemi inženýrských sítí a dalších prací jsou k dispozici na městském webovém portálu http://mapa-uzavirek.zlin.eu. Další informace k jednotlivým uzavírkám a omezením zobrazíte po rozkliknutí jednotlivé uzavírky.

Adresa

budova MMZ
Prštné,L. Váchy 602
761 40 Zlín

Vedoucí odboru

Ing. David Neulinger
tel.: 577 630 728
e-mail: davidneulinger@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Ing. Barbora Cekotová
tel.: 577 630 744
e-mail: barboracekotova@zlin.eu

Úřední hodiny

Po, St : 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem příslušného odboru MMZ

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Související odkazy

Právní normy (platné vč. prováděcích vyhlášek a předpisů)

 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • České technické normy ČSN dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Činnosti odboru 

Odbor dopravy zabezpečuje činnosti na části úseku investiční dopravní výstavby města a v rámci provozního chodu dopravy. Zabezpečuje rekonstrukce a opravy komunikací - vozovek, chodníků, cyklostezek. Dále působí jako objednatel služeb a zároveň jako koordinátor výkonu a rozsahu služeb společnosti Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s. r. o., v oblasti městské hromadné dopravy a působí jako objednatel služeb u společnosti Technické služby Zlín, s. r. o. pro:

 • zajištění drobných oprav chodníků, komunikací a kanalizačních vpustí
 • zajištění oprav vodorovného a svislého dopravního značení
 • zajištění úklidu chodníků a místních komunikací, včetně zajištění zimní údržby
 • zajištění čistoty a pořádku v obci
 • zajištění zřízení nového veřejného osvětlení, včetně údržby stávajícího veřejného osvětlení
 • zajištění provozu SSZ (světelné signalizační zařízení), na křižovatkách a přechodech pro pěší
 • zajištění nových prvků městského mobiliáře, včetně jejich údržby
 • provoz městských parkovišť
 • odtah autovraků a vozidel s dlouhodobě propadlou STK

Oddělení investic

Oddělení investic zabezpečuje činnosti na části úseku investiční výstavby města v resortu dopravy, a to zejména:

 • předprojektovou a projektovou přípravu investičních dopravních akcí, tj. nových dopravních staveb a rekonstrukcí
 • zajišťuje potřebné podklady pro územní řízení, stavební povolení a kolaudační řízení k dopravním investičním akcím
 • zabezpečuje výběr projektantů a dodavatelů staveb v souladu se zákonem 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a interními předpisy
 • zpracovává podklady pro převod investic do majetku města
 • koordinuje investiční činnost ve vztahu k Ředitelství silnic a dálnic ČR a Ředitelství silnic Zlínského kraje a spolupracuje při realizaci společných dopravních akcí
 • zajišťuje majetkoprávní řešení pozemků pro investiční akce a majetkové vypořádání pozemků historicky zastavěných komunikacemi
 • zajišťuje průběh realizace investičních akcí formou spolupráce s externími autorizovanými osobami v rámci činnosti technického dozoru stavebníka
 • zajišťuje přípravu a realizaci investičních akcí v resortu dopravy pro participativní rozpočet Tvoříme Zlín a pro komise místních částí
 • řídí, koordinuje a kontroluje činnost externích pracovníků pověřených výkonem inženýrské činnosti
 • plní další úkoly v oblasti samostatné působnosti města podle pokynů nadřízených a samosprávných orgánů

V souvislosti s plněním úkolů uvedených výše provádí dále:

 • přípravu podkladů k žádostem města o národní a evropské dotace na dopravní investiční akce
 • vypracování návrhů pro komplexní dlouhodobé plánování investiční výstavby v dopravě
 • hospodaří s vyčleněnými investičními prostředky z rozpočtu města v resortu dopravy


Oddělení provozně-technické

Oddělení provozně-technické Odboru dopravy zabezpečuje činnosti týkající se provozního chodu dopravy, a to zejména:

 • zabývá se podněty veřejnosti i státních orgánů souvisejícími s bezpečností silničního provozu a organizací dopravy na území SMZ a projednává je s dotčenými orgány státní správy za účelem nalezení vhodného opatření
 • zabývá se podněty KMČ i veřejnosti na dopravní závady na území SMZ a zajišťuje jejich odstraňování, popř. předávání podnětů ostatním správcům komunikací
 • zajišťuje přípravu a realizaci změn místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na území SMZ
 • na základě obdržených podnětů provádí analýzu silničního provozu prováděním místních šetření a měřením průjezdních rychlostí a intenzit dopravy pomocí statistického měřícího zařízení
 • eviduje dlouhodobě odstavená vozidla na pozemních komunikacích v majetku SMZ; v případech, že se jedná o autovrak či vozidlo s dlouhodobě propadlou STK, koordinuje další kroky dle zákona č. 13/1997 Sb. za účelem odstranění takového vozidla z pozemní komunikace.
 • zajišťuje provoz, úpravy a opravy světelných signalizačních zařízení a dopravních telematických systémů na území SMZ
 • zajišťuje provoz, úpravy a opravy zařízení pro úsekové měření rychlosti a digitálních ukazatelů okamžité rychlosti na území SMZ
 • zajišťuje opravy a obnovu stávajícího svislého a vodorovného dopravního značení na komunikacích v majetku SMZ
 • provádí místní šetření za účelem zjištění závad či zajištění fyzické kontroly činnosti zhotovitele
 • zajišťuje vzájemnou koordinaci realizace plánovaných staveb SMZ a dále koordinaci realizace staveb mezi SMZ a provozovateli inženýrských sítí, popř. dalšími subjekty

V souvislosti s plněním úkolů uvedených výše dále:

 • zabývá se oblastí BESIP
 • spolupracuje s ŘSD a ŘSZK
 • zajišťuje samosprávní část agendy vyhrazování parkovacích míst (v součinnosti s OSaDŘ)
 • zajišťuje správu a aktualizaci pasportu komunikací SMZ a připravuje podklady pro rozšiřování a změny pasportizace silniční sítě vyplývající z přebírání nových i stávajících komunikací do majetku SMZ

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru