menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor kanceláře primátora

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
760 01 Zlín

Vedoucí Odboru kanceláře primátora

Mgr. Monika Michálková (vedoucí odboru)
tel.:
 577 630 134
e-mail: monikamichalkova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Monika Michálková
tel.: 577 630 134
e-mail: monikamichalkova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 17:00 hodin,

Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru.  

Související odkazy

Právní normy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001,
 • obecně závazné vyhlášky (OZV),
 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 85/1990, o právu petičním,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501 - 522,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Činnosti odboru

 • zajišťuje organizační, informační a koordinační činnost směrem k voleným orgánům - RMZ a ZMZ (jedná se o přípravu materiálů pro jednání RMZ a ZMZ, pořizování zápisů ze zasedání a výpisů usnesení),
 • veřejnosti poskytuje informace o dni, místě konání a programu zasedání ZMZ, výpisy usnesení RMZ a ZMZ , kontakty na členy ZMZ,
 • v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města a zákonodárných sborů zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb včetně zpracování volební agendy,
 • zajišťuje výkon funkce pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 152/1994 Sb., a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • v souvislosti s konáním místního referenda zajišťuje jeho technicko - organizační zabezpečení,
 • v případech osamostatnění městských částí a konání místního referenda koordinuje součinnost s výborem předkladatelů a konání místního referenda, koordinuje kroky k majetkoprávnímu vyrovnání s osamostatňující se obcí a technicko-organizačně vede konání voleb do místního zastupitelstva nově vzniklé obce,
 • vede agendu 30 kanceláří místních částí, týkající se jejich problematiky, v rámci kterých jsou operativně řešeny problémy fungování života v místních částech - doprava, čistota a zeleň, inženýrské sítě, obecní rozhlasy atd.,
 • zajišťuje návštěvy partnerských měst, oficiální návštěvy zástupců jiných států a významných osobností,
 • poskytuje informace týkající se názvosloví a místní orientace (Komise pro názvosloví a místní orientaci),
 • zajišťuje návštěvy jubilantů,
 • zajišťuje oslavy státních svátků a jiných významných dnů

oddělení sekretariátů

 • zajišťuje práci sekretariátů primátora, náměstků primátora a tajemníka, včetně odborných agend vyplývajících z těchto pracovních pozic,
 • vede podací protokol a protokol odeslané pošty primátora, náměstků primátora a tajemníka a současně zpracovává písemnou agendu dle jejich pokynů, přiděluje korespondenci příslušným odborům k vyřízení a sleduje termíny stanovené pro vyřízení,
 • pomáhá při uspořádání pracovního programu primátora, náměstků primátora a tajemníka a organizuje přijímání návštěv v rámci jednotlivých sekretariátů,
 • zajišťuje a spolupracuje na akcích konaných za účasti primátora, náměstků primátora a tajemníka,
 • sekretariát tajemníka vede evidenci všech kolektivních orgánů,
 • sekretariát tajemníka vede centrální evidenci interních předpisů dle příslušné směrnice,
 • koordinuje, organizuje a zajišťuje, příp. se podílí na organizaci reprezentativních a společenských akcí MMZ a SMZ, organizačně zabezpečuje účast primátora, náměstků primátora a tajemníka na těchto akcích,
 • dle protokolu připravuje oficiální přijetí domácích i zahraničních hostů členy RMZ a ZMZ,
 • spolupracuje s příslušnými osobami či útvary v oblasti protokolu Krajského úřadu Zlínského kraje, Parlamentu ČR, Úřadu vlády, se zastupitelskými úřady v ČR při organizaci návštěv ústavních činitelů a velvyslanců ve Zlíně,
 • organizačně a administrativně zajišťuje udělení Ceny města Zlína včetně organizace slavnostního ceremoniálu předání ceny a přátelského setkání nositelů Ceny města Zlína s primátorem,
 • vede agendu korespondence s partnerskými městy,
 • organizačně a technicky zabezpečuje akce dohodnuté mezi zahraničními partnerskými městy,
 • ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu OTaCR zabezpečuje činnost Komise pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU,
 • zodpovídá za vedení přehledů cestovních zpráv primátora a náměstků primátora ze zahraničních cest a podává informaci o jejich obsahu a závěrech Komisi pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU, Radě a Zastupitelstvu města Zlína,
 • připravuje podklady pro udělení Ocenění primátora osobnostem z nejrůznějších oborů včetně zajištění slavnostního předání

oddělení organizační

 • v případech osamostatnění městských částí a konání místního referenda:

              a) koordinuje součinnost s výborem předkladatelů,
              b) v souvislosti s konáním místního referenda zajišťuje jeho technicko-organizační zabezpečení,
              c) koordinuje kroky k majetkoprávnímu vyrovnání s osamostatňující se obcí,
              d) technicko-organizačně vede konání voleb do místního zastupitelstva nově vzniklé obce,
              e) poskytuje metodickou pomoc nově zvoleným členům obecního zastupitelstva k prvnímu ustavujícímu zasedání,

 • v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města a zákonodárných sborů zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb včetně zpracování volební agendy,
 • zajišťuje výkon funkce pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 152/1994 Sb., a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • koordinuje činnost Komise pro názvosloví a místní orientaci MMZ a plní úkoly vyplývající z jejího usnesení vůči Radě a Zastupitelstvu města Zlína,
 • provádí zápisy do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN (názvy ulic a ostatních veřejných prostranství),
 • zajišťuje obsluhu hlasovacího zařízení při konání zasedání ZMZ,
 • zabezpečuje přípravu a průběh pravidelných i mimořádných zasedání RMZ a ZMZ (program jednání, kompletace materiálů a jejich odeslání),
 • zpracovává zápis a výpis usnesení z jednání RMZ a ZMZ a zajišťuje zveřejnění výpisu usnesení RMZ a ZMZ na úřední desce,
 • odpovídá za centrální evidenci všech usnesení RMZ a ZMZ,
 • zodpovídá za vedení seznamu členů výborů ZMZ, komisí RMZ a správních rad účelových fondů,
 • zodpovídá za evidenci došlých petic RMZ, ZMZ a MMZ včetně evidence odpovědí,
 • spolupracuje při aktualizaci softwaru pro tvorbu a evidenci materiálů do RMZ a ZMZ,
 • plní funkci administrátora v softwaru pro tvorbu a evidenci materiálů do RMZ a ZMZ,
 • vede evidenci a provádí ve spolupráci s OMS aktualizaci podpisových vzorů na Katastrálním úřadu pro Zlínský kraj v souladu s kompetencemi schválených členů ZMZ,
 • připravuje podklady a organizuje činnost pracovníků zajišťujících agendu jubilantů, řídí a kontroluje jejich činnosti, zastupuje tyto pracovníky v případě jejich nemoci či nepřítomnosti při předání dárků a blahopřání jubilantům města,
 • ve spolupráci s pracovníky zajišťujícími agendu jubilantů organizuje a zajišťuje předávání dárků jubilantům města, návštěvu jubilantů v Domově seniorů na Burešově, Lukově, Napajedlech, Luhačovicích, Loučce a Domově pokojného stáří Naděje v Nedašově,
 • organizuje pravidelné předvánoční setkání zástupců RMZ a MMZ s pracovníky zajišťujícími agendu jubilantů, jako formu poděkování za jejich dobrovolnou činnost,
 • zajišťuje návštěvu a předávání vánočních dárků dětem Dětského domova Lazy I, Dětského domova Lazy V a Dětského centra Zlín – Burešov, p. o.,
 • organizuje a zajišťuje osobní návštěvu primátora u stoletých jubilantů,
 • organizuje návštěvu maminky dítěte, které se narodilo jako první občánek města Zlína v novém roce včetně zajištění dárků,
 • zajišťuje každoroční předávání Ceny primátora za vynikající studijní výsledky nebo přínosnou diplomovou práci studentům Univerzity T. Bati ve Zlíně,
 • zajišťuje oslavy státních svátků a jiných významných dnů, dle harmonogramu odsouhlaseného RMZ a zveřejněného na oficiálních stránkách SMZ.

Středisko komunikace s místními částmi

 • organizačně, technicky a administrativně zajišťuje konání veřejných setkání zástupců RMZ a MMZ s občany místních částí, následně koordinuje postup řešení a výsledná stanoviska odborů k připomínkám a požadavkům občanům plynoucích ze zápisu z veřejných setkání,
 • zabezpečuje koordinaci činnosti a provoz detašovaných kanceláří místních částí,
 • personálně zajišťuje činnost kanceláří místních částí včetně činnosti pracovníků technické údržby, řídí a organizuje jejich činnost, včetně provádění kontroly a vyhodnocení jejich činností,
 • zabezpečuje provoz místních rozhlasů v rámci systému Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) v místních částech města Zlína a činnost hlasatelů,
 • zajišťuje činnosti spojené s agendou jmenovaných členů ZMZ do určených místních částí,
 • zabezpečuje agendu komisí místních částí, a to zejména metodickou spolupráci s komisemi při vyřizování požadavků a připomínek, koordinuje kontakty s komisemi a účastní se na řešení místních problematik, aj. úkoly s tím spojené,
 • zajišťuje agendu související s rozdělování finančních prostředků pro místní části, včetně tvorby metodiky využívání a čerpání těchto prostředků,
 • organizuje pravidelné setkání členů RMZ s předsedy KMČ, členy KMČ a pracovníky kanceláří místních částí,
 • koordinuje realizaci projektu Tvoříme Zlín, včetně organizačního, personálního, finančního, technického a provozního zajištění,
 • zajišťuje zveřejnění výpisů usnesení ZMZ, RMZ a dalších materiálů MMZ v informačních vývěsních skříňkách MMZ v místních částech,
 • zodpovídá za údržbu stávajících jim svěřených prvků městského mobiliáře.

oddělení autoprovozu

 • zajišťuje a spravuje dopravu služebních vozidel, vede přehled počtu a typů motorových vozidel jednotlivých odborů a oddělení, sleduje a eviduje spotřebu pohonných hmot ve spolupráci se všemi odbory MMZ z hlediska počtu provedených oprav a ujetých kilometrů, koordinuje požadavky na vytížení vozidel,
 • spolupracuje a dohlíží na kontrolu při zajišťování revizí, STK, měření emisí a oprav vozidel,
 • zajišťuje výběrová řízení na nová vozidla a odprodej ojetých vozidel,
 • zajišťuje agendu všech pojistných smluv v rámci pojištění vozidel SMZ včetně výběru pojišťovny, vede agendu všech pojistných událostí a nehod spojených s vozidly SMZ,
 • zajišťuje správu a vedení parkovacích karet parkovišť v okolí budov MMZ a parkovišť určených pro parkování zaměstnanců, zajišťuje správu parkovacích karet TS Zlín, které využívá SMZ,
 • ve spolupráci s oddělením personálním a vzdělávání OKT zajišťuje povinné školení zaměstnanců k řízení vozidel,
 • zodpovídá za přepravu osob, zejména primátora a náměstků primátora.

oddělení krizového řízení a obrany

 • zajišťuje agendu jednotek sborů dobrovolných hasičů obce zřizovaných statutárním městem Zlínem podle zákona o požární ochraně,
 • zajišťuje a organizuje plnění úkolů požární ochrany pro Magistrát města Zlína,
 • zajišťuje připravenost obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín) na řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru,
 • plní úkoly pracoviště krizového řízení dle zákona o krizovém řízení,
 • zpracovává a aktualizuje dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení ORP Zlín,
 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady ORP Zlín a Krizového štábu ORP Zlín a jejich součinnost s příslušnými nadřízenými i podřízenými orgány krizového řízení,
 • zajišťuje metodické vedení obcí ve správním obvodu při plnění jejich úkolů v oblasti krizového řízení a zajišťování obrany státu,
 • podílí se na procesu obranného plánování, zpracovává Dílčí plán obrany za území ORP Zlín,
 • vyřizuje agendu o povolání fyzických osob k pracovní výpomoci a pracovní povinnosti za stavu ohrožení státu a za válečného stavu,
 • zabezpečuje ve spolupráci s obcemi na území ORP přípravu občanů k obraně státu,
 • zajišťuje úkoly spojené s brannou povinností občanů, podílí se na zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o obraně,
 • zabezpečuje funkčnost, kontroly a opravy varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a protipovodňového varovného a informačního systému (POVIS) na území města Zlína,
 • šetří přestupky v případě porušení zákonů v působnosti oddělení, zejména zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a přestupků na úseku obrany ČR,
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově území postiženého pohromnou, ve správním obvodu ORP, poskytuje součinnost Zlínskému kraji,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, označení stupně utajení, tvorbu, evidenci, přenášení, přepravu, zapůjčování, ukládání a jinou manipulaci a skartací utajovaných písemností, průmyslovou, personální, fyzickou a administrativní bezpečnost.
 • "Krizová situace" - odkaz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2022 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru