Česky

Česky

English

menu
zavřít

Popis činnosti útvarů MMZ

Odbor kanceláře primátora

Adresa

budova MMZ
nám. Míru 12
760 01 Zlín

Vedoucí Odboru kanceláře primátora

Mgr. Monika Michálková (vedoucí odboru)
tel.:
 577 630 134
e-mail: monikamichalkova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Mgr. Monika Michálková
tel.: 577 630 134
e-mail: monikamichalkova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 17:00 hodin,

Út, Čt, Pá: na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru.  

Související odkazy

Právní normy

 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
 • zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,
 • zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 158/1999 Sb. o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001,
 • obecně závazné vyhlášky (OZV),
 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky,
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR,
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zákon č. 85/1990, o právu petičním,
 • zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
 • České účetní standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu č. 501 - 522,
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků,
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
 • zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
 • zákon č. 585/2004 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon),
 • zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky,
 • zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému,
 • zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
 • zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy,
 • zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti.

Činnosti odboru

 • zajišťuje organizační, informační a koordinační činnost směrem k voleným orgánům - RMZ a ZMZ (jedná se o přípravu materiálů pro jednání RMZ a ZMZ, pořizování zápisů ze zasedání a výpisů usnesení),
 • veřejnosti poskytuje informace o dni, místě konání a programu zasedání ZMZ, výpisy usnesení RMZ a ZMZ , kontakty na členy ZMZ,
 • v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města a zákonodárných sborů zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb včetně zpracování volební agendy,
 • zajišťuje výkon funkce pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 152/1994 Sb., a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • v souvislosti s konáním místního referenda zajišťuje jeho technicko - organizační zabezpečení,
 • v případech osamostatnění městských částí a konání místního referenda koordinuje součinnost s výborem předkladatelů a konání místního referenda, koordinuje kroky k majetkoprávnímu vyrovnání s osamostatňující se obcí a technicko-organizačně vede konání voleb do místního zastupitelstva nově vzniklé obce,
 • vede agendu 30 kanceláří místních částí, týkající se jejich problematiky, v rámci kterých jsou operativně řešeny problémy fungování života v místních částech - doprava, čistota a zeleň, inženýrské sítě, obecní rozhlasy atd.,
 • zajišťuje návštěvy partnerských měst, oficiální návštěvy zástupců jiných států a významných osobností,
 • poskytuje informace týkající se názvosloví a místní orientace (Komise pro názvosloví a místní orientaci),
 • zajišťuje návštěvy jubilantů,
 • zajišťuje oslavy státních svátků a jiných významných dnů

oddělení sekretariátů

 • zajišťuje práci sekretariátů primátora, náměstků primátora a tajemníka, včetně odborných agend vyplývajících z těchto pracovních pozic,
 • vede podací protokol a protokol odeslané pošty primátora, náměstků primátora a tajemníka a současně zpracovává písemnou agendu dle jejich pokynů, přiděluje korespondenci příslušným odborům k vyřízení a sleduje termíny stanovené pro vyřízení,
 • pomáhá při uspořádání pracovního programu primátora, náměstků primátora a tajemníka a organizuje přijímání návštěv v rámci jednotlivých sekretariátů,
 • zajišťuje a spolupracuje na akcích konaných za účasti primátora, náměstků primátora a tajemníka,
 • sekretariát tajemníka vede evidenci všech kolektivních orgánů,
 • sekretariát tajemníka vede centrální evidenci interních předpisů dle příslušné směrnice,
 • koordinuje, organizuje a zajišťuje, příp. se podílí na organizaci reprezentativních a společenských akcí MMZ a SMZ, organizačně zabezpečuje účast primátora, náměstků primátora a tajemníka na těchto akcích,
 • dle protokolu připravuje oficiální přijetí domácích i zahraničních hostů členy RMZ a ZMZ,
 • spolupracuje s příslušnými osobami či útvary v oblasti protokolu Krajského úřadu Zlínského kraje, Parlamentu ČR, Úřadu vlády, se zastupitelskými úřady v ČR při organizaci návštěv ústavních činitelů a velvyslanců ve Zlíně,
 • organizačně a administrativně zajišťuje udělení Ceny města Zlína včetně organizace slavnostního ceremoniálu předání ceny a přátelského setkání nositelů Ceny města Zlína s primátorem,
 • vede agendu korespondence s partnerskými městy,
 • organizačně a technicky zabezpečuje akce dohodnuté mezi zahraničními partnerskými městy,
 • ve spolupráci s oddělením cestovního ruchu OTaCR zabezpečuje činnost Komise pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU,
 • zodpovídá za vedení přehledů cestovních zpráv primátora a náměstků primátora ze zahraničních cest a podává informaci o jejich obsahu a závěrech Komisi pro mezinárodní styky, cestovní ruch a EU, Radě a Zastupitelstvu města Zlína,
 • připravuje podklady pro udělení Ocenění primátora osobnostem z nejrůznějších oborů včetně zajištění slavnostního předání

oddělení organizační

 • v případech osamostatnění městských částí a konání místního referenda:

              a) koordinuje součinnost s výborem předkladatelů,
              b) v souvislosti s konáním místního referenda zajišťuje jeho technicko-organizační zabezpečení,
              c) koordinuje kroky k majetkoprávnímu vyrovnání s osamostatňující se obcí,
              d) technicko-organizačně vede konání voleb do místního zastupitelstva nově vzniklé obce,
              e) poskytuje metodickou pomoc nově zvoleným členům obecního zastupitelstva k prvnímu ustavujícímu zasedání,

 • v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstva města a zákonodárných sborů zajišťuje organizačně-technické zabezpečení voleb včetně zpracování volební agendy,
 • zajišťuje výkon funkce pověřeného obecního úřadu dle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, zákona č. 152/1994 Sb., a zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, podle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
 • koordinuje činnost Komise pro názvosloví a místní orientaci MMZ a plní úkoly vyplývající z jejího usnesení vůči Radě a Zastupitelstvu města Zlína,
 • provádí zápisy do Registru územní identifikace, adres a nemovitostí – RÚIAN (názvy ulic a ostatních veřejných prostranství),
 • zajišťuje obsluhu hlasovacího zařízení při konání zasedání ZMZ,
 • zabezpečuje přípravu a průběh pravidelných i mimořádných zasedání RMZ a ZMZ (program jednání, kompletace materiálů a jejich odeslání),
 • zpracovává zápis a výpis usnesení z jednání RMZ a ZMZ a zajišťuje zveřejnění výpisu usnesení RMZ a ZMZ na úřední desce,
 • odpovídá za centrální evidenci všech usnesení RMZ a ZMZ,
 • zodpovídá za vedení seznamu členů výborů ZMZ, komisí RMZ a správních rad účelových fondů,
 • zodpovídá za evidenci došlých petic RMZ, ZMZ a MMZ včetně evidence odpovědí,
 • spolupracuje při aktualizaci softwaru pro tvorbu a evidenci materiálů do RMZ a ZMZ,
 • plní funkci administrátora v softwaru pro tvorbu a evidenci materiálů do RMZ a ZMZ,
 • vede evidenci a provádí ve spolupráci s OMS aktualizaci podpisových vzorů na Katastrálním úřadu pro Zlínský kraj v souladu s kompetencemi schválených členů ZMZ,
 • připravuje podklady a organizuje činnost pracovníků zajišťujících agendu jubilantů, řídí a kontroluje jejich činnosti, zastupuje tyto pracovníky v případě jejich nemoci či nepřítomnosti při předání dárků a blahopřání jubilantům města,
 • ve spolupráci s pracovníky zajišťujícími agendu jubilantů organizuje a zajišťuje předávání dárků jubilantům města, návštěvu jubilantů v Domově seniorů na Burešově, Lukově, Napajedlech, Luhačovicích, Loučce a Domově pokojného stáří Naděje v Nedašově,
 • organizuje pravidelné předvánoční setkání zástupců RMZ a MMZ s pracovníky zajišťujícími agendu jubilantů, jako formu poděkování za jejich dobrovolnou činnost,
 • zajišťuje návštěvu a předávání vánočních dárků dětem Dětského domova Lazy I, Dětského domova Lazy V a Dětského centra Zlín – Burešov, p. o.,
 • organizuje a zajišťuje osobní návštěvu primátora u stoletých jubilantů,
 • organizuje návštěvu maminky dítěte, které se narodilo jako první občánek města Zlína v novém roce včetně zajištění dárků,
 • zajišťuje každoroční předávání Ceny primátora za vynikající studijní výsledky nebo přínosnou diplomovou práci studentům Univerzity T. Bati ve Zlíně,
 • zajišťuje oslavy státních svátků a jiných významných dnů, dle harmonogramu odsouhlaseného RMZ a zveřejněného na oficiálních stránkách SMZ.

Středisko komunikace s místními částmi

 • organizačně, technicky a administrativně zajišťuje konání veřejných setkání zástupců RMZ a MMZ s občany místních částí, následně koordinuje postup řešení a výsledná stanoviska odborů k připomínkám a požadavkům občanům plynoucích ze zápisu z veřejných setkání,
 • zabezpečuje koordinaci činnosti a provoz detašovaných kanceláří místních částí,
 • personálně zajišťuje činnost kanceláří místních částí včetně činnosti pracovníků technické údržby, řídí a organizuje jejich činnost, včetně provádění kontroly a vyhodnocení jejich činností,
 • zabezpečuje provoz místních rozhlasů v rámci systému Varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) v místních částech města Zlína a činnost hlasatelů,
 • zajišťuje činnosti spojené s agendou jmenovaných členů ZMZ do určených místních částí,
 • zabezpečuje agendu komisí místních částí, a to zejména metodickou spolupráci s komisemi při vyřizování požadavků a připomínek, koordinuje kontakty s komisemi a účastní se na řešení místních problematik, aj. úkoly s tím spojené,
 • zajišťuje agendu související s rozdělování finančních prostředků pro místní části, včetně tvorby metodiky využívání a čerpání těchto prostředků,
 • organizuje pravidelné setkání členů RMZ s předsedy KMČ, členy KMČ a pracovníky kanceláří místních částí,
 • koordinuje realizaci projektu Tvoříme Zlín, včetně organizačního, personálního, finančního, technického a provozního zajištění,
 • zajišťuje zveřejnění výpisů usnesení ZMZ, RMZ a dalších materiálů MMZ v informačních vývěsních skříňkách MMZ v místních částech,
 • zodpovídá za údržbu stávajících jim svěřených prvků městského mobiliáře.

oddělení autoprovozu

 • zajišťuje a spravuje dopravu služebních vozidel, vede přehled počtu a typů motorových vozidel jednotlivých odborů a oddělení, sleduje a eviduje spotřebu pohonných hmot ve spolupráci se všemi odbory MMZ z hlediska počtu provedených oprav a ujetých kilometrů, koordinuje požadavky na vytížení vozidel,
 • spolupracuje a dohlíží na kontrolu při zajišťování revizí, STK, měření emisí a oprav vozidel,
 • zajišťuje výběrová řízení na nová vozidla a odprodej ojetých vozidel,
 • zajišťuje agendu všech pojistných smluv v rámci pojištění vozidel SMZ včetně výběru pojišťovny, vede agendu všech pojistných událostí a nehod spojených s vozidly SMZ,
 • zajišťuje správu a vedení parkovacích karet parkovišť v okolí budov MMZ a parkovišť určených pro parkování zaměstnanců, zajišťuje správu parkovacích karet TS Zlín, které využívá SMZ,
 • ve spolupráci s oddělením personálním a vzdělávání OKT zajišťuje povinné školení zaměstnanců k řízení vozidel,
 • zodpovídá za přepravu osob, zejména primátora a náměstků primátora.

oddělení krizového řízení a obrany

 • zajišťuje agendu jednotek sborů dobrovolných hasičů obce zřizovaných statutárním městem Zlínem podle zákona o požární ochraně,
 • zajišťuje a organizuje plnění úkolů požární ochrany pro Magistrát města Zlína,
 • zajišťuje připravenost obce s rozšířenou působností Zlín (ORP Zlín) na řešení krizových situací vojenského i nevojenského charakteru,
 • plní úkoly pracoviště krizového řízení dle zákona o krizovém řízení,
 • zpracovává a aktualizuje dokumentaci pro činnost orgánů krizového řízení ORP Zlín,
 • zajišťuje činnost Bezpečnostní rady ORP Zlín a Krizového štábu ORP Zlín a jejich součinnost s příslušnými nadřízenými i podřízenými orgány krizového řízení,
 • zajišťuje metodické vedení obcí ve správním obvodu při plnění jejich úkolů v oblasti krizového řízení a zajišťování obrany státu,
 • podílí se na procesu obranného plánování, zpracovává Dílčí plán obrany za území ORP Zlín,
 • vyřizuje agendu o povolání fyzických osob k pracovní výpomoci a pracovní povinnosti za stavu ohrožení státu a za válečného stavu,
 • zabezpečuje ve spolupráci s obcemi na území ORP přípravu občanů k obraně státu,
 • zajišťuje úkoly spojené s brannou povinností občanů, podílí se na zabezpečení úkolů vyplývajících ze zákona o obraně,
 • zabezpečuje funkčnost, kontroly a opravy varovného a informačního systému obyvatelstva (VISO) a protipovodňového varovného a informačního systému (POVIS) na území města Zlína,
 • šetří přestupky v případě porušení zákonů v působnosti oddělení, zejména zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů a přestupků na úseku obrany ČR,
 • podílí se na přípravě podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci při obnově území postiženého pohromnou, ve správním obvodu ORP, poskytuje součinnost Zlínskému kraji,
 • zabezpečuje ochranu utajovaných informací, označení stupně utajení, tvorbu, evidenci, přenášení, přepravu, zapůjčování, ukládání a jinou manipulaci a skartací utajovaných písemností, průmyslovou, personální, fyzickou a administrativní bezpečnost.
 • "Krizová situace" - odkaz

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru