Odbor sociálních věcí

Oblast sociální
Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Adresa

budova MMZ
náměstí Míru 12
760 01 Zlín

Sídlo

Odbor sociálních věcí
tř. T. Bati 3792
762 69 Zlín

Vedoucí odboru

Mgr. Radana Dundálková
tel.: 577 630 800
e-mail: radanadundalkova@zlin.eu

Kontaktní osoba podle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Dana Piškulová
tel.: 577 630 801
e-mail: danapiskulova@zlin.eu

Zaměstnanci odboru se zaručeným elektronickým podpisem

Úřední hodiny

Po, St:  8:00 - 17:00 hodin
Út, Čt, Pá:  na základě předchozí dohody občana s pracovníkem odboru

Související odkazy

Činnost odboru

Mgr. Radana Dundálková, vedoucí odboru, tel. 577 630 800, e-mail: radanadundalkova@zlin.eu

 • V rámci státní správy zabezpečuje sociálně-právní ochranu dětí a mládeže - včetně kurately pro děti a mládež a náhradní rodinné péče. Rovněž vykonává sociální kuratelu a sociální práci v širokém spektru, včetně opatrovnictví osob omezených či zbavených způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem, rozhoduje o zvláštním příjemci dávek důchodového pojištění, provádí vyhledávání potřebných osob aj.
 • Poskytuje poradenství v sociální oblasti. V oblasti samosprávy řídí zlínské kluby seniorů, Středisko pro seniory a občany se zdravotním postižením. Spravuje agendu dotací nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu statutárního města Zlína a plánuje sociální a související služby ve Zlíně.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína (OSV MMZ) – oddělení sociální práce
Mgr. Lenka Pospíšilová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 808, e-mail: lenkapospisilova@zlin.eu

 • Zajišťuje koordinaci a usměrňování péče o rodinu a děti včetně všech občanů potřebujících zvláštní péči (rovněž z jiných národností, etnik a cizinců), výkon sociální kurately, vlastní sociální práci s potřebnými občany (včetně pomoci s hospodařením, vedením domácnosti, vzděláváním a volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, pomoci se zařazením do pracovního procesu, pomoci s řešením zadluženosti, pomoci při zajištění ubytování a bydlení aj.).
 • Zajišťuje vyhledávání ohrožených osob v jejich přirozeném prostředí, spolupráci s jinými institucemi (v rámci řešení jednotlivých případů, popř. vytváření koncepčních materiálů), veškerou agendu spojenou se správním řízením ve věci zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění, kontrolu hospodaření zvláštních příjemců dávek důchodového pojištění, výkon zvláštního příjemce dávek (v odůvodněných případech a na základě svého souhlasu), sociální šetření v domácnostech, zástup občanů, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, při uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby. Stanovuje úhradu za stravu a za péči v případě nezletilého dítěte umístěného do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy.
 • Provádí sociální šetření na vyžádání příslušných orgánů a oznamování požadovaných skutečností těmto orgánům, informační a poradenskou činnost. Dále provádí výkon opatrovnictví občanů omezených a zbavených způsobilosti k právním úkonům v případech, kdy bylo statutární město Zlín ustanoveno opatrovníkem a sociální šetření v domácnostech těchto osob na žádost soudů. Zajišťuje součinnost při plánování sociálních a souvisejích služeb, včetně vytváření koncepčních materiálů a řešení příslušných přestupků.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení sociálně-právní ochrany dětí
Mgr. Marie Semelová, vedoucí oddělení, tel. 577 630 839, e-mail: mariesemelova@zlin.eu

 • Zabezpečuje sociálně-právní ochranu nezletilých dětí, plní povinnosti uložené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
 • Provádí depistáž v terénu, primární prevenci v oblasti sociálně patologických jevů, sociální šetření. Vykonává především funkci kolizního opatrovníka, dohled nad výchovou nezletilých dětí, zpracovává návrhy nebo podněty soudu, Policii ČR, zprávy soudům a jiným institucím. Rozhoduje o výchovných opatřeních, o předání dítěte do péče budoucích osvojitelů a pěstounů, může také rodičům uložit povinnost využit pomoc odborného poradenského zařízení.
 • Pro zajištění dětí ohrožených na životě či zdravém vývoji drží stálou pohotovost na mobilním telefonu a zajišťuje okamžité umístění dětí do vhodného prostředí. Účastní se a realizuje výkon rozhodnutí o ústavní výchově. Zajišťuje specializované agendy týkající se náhradní rodinné péče a kurátora pro děti a mládež. Provádí krizovou intervenci u nezletilých dětí a jejich rodičů. Zaměstnanci OSPOD se účastní přestupkového řízení, spolupracují a navštěvují zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, zařízení pro výkon ústavní výchovy ústavy, pro výkon vazby a výkon trestu.
 • Poskytují komplexní sociálně-právní poradenství, spolupracují s ostatními institucemi v rámci vykonávaných agend např. Úřadem práce, aj. Pro děti umístěné mimo rodinu vytváří vhodné podmínky prostřednictvím metod sociální práce pro jejich návrat do původní rodiny (sanace rodiny).
 • V naléhavých případech mimo pracovní dobu lze kontaktovat Policii ČR na lince 158.

Odbor sociálních věcí Magistrátu města Zlína – oddělení technicko-ekonomického zabezpečení
Ing. Jana Ryšková, vedoucí oddělení, tel. 577 630 802, e-mail: janaryskova@zlin.eu

 • Zabezpečuje správu vyčleněných finančních prostředků v sociální oblasti a v oblasti vnitřní správy, návaznost odboru na oddělení rozpočtu a controllingu a oddělení účtáren Odboru ekonomiky a majetku MMZ,včetně agendy zúčtování dotací v sociální oblasti, evidence dlužných částek v oblasti dávek sociální péče a dávek pomoci v hmotné nouzi, vedení souhrnných statistik odboru, metodické vedení činnosti zlínských klubů seniorů, agendu spojenou s využitím prostor Střediska pro seniory a občany se zdravotním postižením, plnění povinností souvisejících s inventarizací majetku odboru, organizační a administrativní správu Sociálního fondu a Fondu pro-rodinných aktivit statutárního města Zlína, agendu komunitního plánování sociálních služeb, komplexní agendu spojenou s vypravováním sociálních pohřbů.

 

KALENDÁŘ AKCÍ A VÝROČÍ

«leden '21»
PÚSČPSN
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
KONTAKTNÍ SPOJENÍ
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
760 01 Zlín
(všechna kontaktní spojení)

IČO: 00283924
ÚŘEDNÍ HODINY
Po / St 9 - 11 a 14 - 17
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě občana
s pracovníkem odboru


výpis dle pracovišť »
TELEFON
Tel.  +420 577 630 111
Infolinka s online přepisem řeči pro osoby s postižením sluchu
DATOVÁ SCHRÁNKA
ID: 5ttb7bs
E-PODATELNA
DALŠÍ ODKAZY

Další kontakty

DOPORUČUJEME NAVŠTÍVIT

filharmonie bohuslava MartinůInformační a prezentační stránky Filharmonie bohuslava Martinů městské divadlo ZlínInformační a prezentační stránky Městské divadlo Zlín PSG Berani ZlínInformační a prezentační stránky PSG Berani Zlín Starý ZlínInformační a prezentační stránky Starý Zlín ZOO ZLÍNInformační a prezentační stránky ZOO Zlín Steza ZlínInformační a prezentační stránky Steza Zlín Útulek VršavaInformační a prezentační stránky Útulek Vršava Městská policie ZlínInformační a prezentační stránky Městská policie Zlín Lesy města ZlínaInformační a prezentační stránky Lesy města Zlína ZLÍN FILM OFFICE Informační a prezentační stránky ZLÍN FILM OFFICE PAMÁTNÍK TOMÁŠE BATI Informační a prezentační stránky Památník Baťa ALTERNATIVA Informační a prezentační stránky Alternativa
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. V pořádku (Další informace)
'), } ] }); --->