Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0005507

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Cyklostezka Zlín, Příluky – Lužkovice - Klečůvka" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Navržená stezka pro chodce a cyklisty bude využívat stávající vedení pěších tras podél řeky Dřevnice, pěšiny a polní cesty budou přestavěny na stezku se zpevněným povrchem a budou lokálně doplněny nové úseky, aby vznikl ucelený tah. Stavba se napojí na stávající chodník v místě mostu přes Dřevnici v místní části Zlín - Příluky, dále pokračuje na samostatném tělese po silniční most v Lužkovicích, kde končí první etapa. Tady se cyklostezka napojuje na levostranný chodník silnice III/4913. Cyklostezka opět pokračuje až za lužkovickým hřištěm, kde vede v trase stávající polní cesty v délce cca 300 m. Po 300 metrech je cyklostezka ukončena z důvodů majetkových a další část až k silnici III/4918 již není řešena. Následující napojení na dopravní infrastrukturu je ve staničení km 0,4 silnice III/4918 na Klečůvku, jde o začátek III. etapy cyklostezky směrem na Klečůvku.
Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci Statutárního města Zlín.
Konkrétním cílem projektu je vytvořit nové propojení místních částí Příluky, Lužkovic a Klečůvky určené primárně pro chodce a cyklisty. Toto propojení je součástí připravovaného tahu Zlín – Vizovice.
Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 55 395 416,21 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 41 420 711,34 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru