Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a Pasecká - Klabalská

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_046/0006742

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Zlín, křižovatka ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže, Pasecká - Klabalská" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 2 Zvýšení atraktivity cyklistické a pěší dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Předmětem projektu jsou úpravy křižovatek ulic K Pasekám – Pasecká – Stráže a ulic Pasecká – Klabalská, jejich mezikřižovatkového úseku a napojení komunikací v bezprostředním okolí obou křižovatek za účelem zvýšení bezpečnosti a bezbariérovosti.

Globálním cílem projektu je zvýšení bezpečnosti dopravy a cyklodopravy v rámci statutárního města Zlína.
Konkrétním cílem projektu je soubor stavebních objektů, které řeší prostor křižovatek ulic K pasekám – Pasecká – Stráže a ulic Pasecká – Klabalská podle odsouhlasené varianty 1b Studie, zpracované A-S projektovou kanceláří z 10/2013. Součástí staveb jsou dva mostní objekty, okružní křižovatka, zastávky MHD, přístupové chodníky, cyklostezka a přeložky inženýrských sítí.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané výdaje projektu: 22 705 896,57 Kč
Podpora celkem (EU+státní rozpočet): 10 343 759,06 Kč

 

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru