Česky

Česky

English

menu
zavřít

Programové období 2014 - 2020

Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín - Příluky

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0016239

Statutární město Zlín podalo projektovou žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu.
Projekt "Parkoviště P+R a B+R v lokalitě Zlín - Příluky" naplňuje strategii IPRÚ, Prioritní oblast 1 - Udržitelná doprava, Specifický cíl 1. 1 Modernizace a výstavba dopravní infrastruktury za účelem zvýšení kvality a dostupnosti veřejné dopravy. Projekt je umístěn ve vymezeném území IPRÚ.

Stručná anotace projektu:
Předmětem projektu je vybudování parkoviště P+R a B+R ve východní části Zlína u průmyslové zóny Zlín - východ a místní části Příluky, a to ve vazbě na stávající zastávky MHD Příluky (autobus, trolejbus), stávající zastávkou příměstských a meziměstských autobusů Zlín, Příluky a stávající železniční zastávku Zlín-Příluky.

Globálním cílem je podpora a rozvoj udržitelné dopravy v centru města, která vytváří funkční, bezpečné a ekonomické podmínky pro přemisťování osob a nákladů a není v rozporu s udržitelnou spotřebou přírodních zdrojů, snižuje zátěž životního prostředí a eliminuje negativní vlivy na lidské zdraví.

Strategickým cílem projektu je:
- snížit zátěže plynoucí z IAD v centru měst,
- rozvinout a provázat IDS v silničním provozu ve městech a aglomeracích,
- posílit přepravní výkony veřejné dopravy,
- zajistit dopravní dostupnost práce, služeb a vzdělání.

Veškeré stavební práce budou realizovány s ohledem na umožnění bezbariérového užívání osobami s omezenou schopností pohybu a omezenou schopností orientace v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Na projekt se předpokládá finanční podpora z EU.

Celkové předpokládané náklady projektu: 24 690 063,31 Kč
Celkové předpokládané způsobilé výdaje IROP: 18 075 379,99 Kč
Celková předpokládaná výše podpory (EU+SR): 16 267 841,99 Kč
Předpoklad dofinancování IROP: 8 422 221,32 Kč

Nejnovější videoreportáže

Z facebooku

#SledujZlin

Aplikace Mobilní rozhlas

Chcete dostávat do svého mobilu či mailu upozornění na blížící se nebezpečí, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na kulturní a sportovní akce?

Více informací o aplikaci

App Store Google Play

© 2024 Magistrát města Zlína
všechna práva vyhrazena

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

Podněty k webovým stránkám
Kontakt: webmaster@zlin.eu

logo EU

Nahoru